Deklaracja programowa stowarzyszenia społeczno-kulturalnego powstałego w Osinach dnia 22 lutego 2001r. pod nazwą „BRACTWO OSIŃSKIE”

U podstaw powołania stowarzyszenia „Bractwo Osińskie" leży zamiar kultywowania wartości kulturowych i cywilizacyjnych naszego regionu powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji naszej społeczności wokół jego wartości dawnych i nowych oraz harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności zapewniającego dobro każdej osobie. „Bractwo Osińskie" jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób identyfikujących się z wartościami, które symbolizują nasz region. Jest organizacją niezależną od władzy politycznej. Stowarzyszenie uznaje za swoje dziedzictwo wartości przekazywane przez wielkich Ślązaków - budzicieli świadomości moralnej i narodowej, widzi zasadniczy cel w podtrzymaniu świadomości mieszkańców naszego regionu, iż są gospodarzami swojej „małej Ojczyzny", odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury w tym także za dialekt i zwyczaje, za bogactwo przyrody i piękno krajobrazu tej ziemi. Stowarzyszenie jest otwarte na nowe wartości w sztuce, nauce, wychowaniu i oświacie, technice i gospodarce. Do swych zadań stowarzyszenie zalicza również:
- upowszechnianie prawdy o naszym regionie z poszanowaniem dorobku wielonarodowościowych pokoleń minionych tej ziemi oraz tej ludności napływowej z innych regionów naszego kraju;
- rozwijanie żywych form życia społecznego i kulturowego oraz sprzyjanie tworzeniu się więzi sąsiedzkich i towarzyskich;
- podejmowanie działań na rzecz przywrócenia zdrowych warunków życia i zaprzestanie dalszej degradacji środowiska przyrodniczego.

„Bractwo Osińskie" pragnie osiągnąć swe cele poprzez pielęgnowanie cech, które od pokoleń były wyznacznikiem śląskiej tożsamości. Są to:
przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich, etos pracy, umiłowanie wolności, rzetelność, rola rodziny, tolerancja i otwartość kulturowa, równość stanowa, a także ukierunkowanie społeczne „od siebie ku drugiemu”.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

„Bractwo Osińskie" pragnie skupić w swych szeregach wszystkich dorosłych mieszkańców naszego regionu bez względu na płeć i wiek aprobujących wymienione przez stowarzyszenie cele działalności. Przedstawiony w deklaracji program działania pragniemy realizować poprzez organizację wycieczek krajoznawczych po naszym regionie, poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu, powołanie do działalności „Towarzystwa Śpiewaczego" propagującego twórczość ludową i regionalną, organizację biesiad, festynów i zabaw ludowych, a także imprez sportowych dla wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Opracowanie: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku