Henryk Tomala ponownie sołtysem Osin

Data dodania: 2019-04-22

Burzliwy przebieg zebrania w Osinach! Henryk Tomala uległ presji, został sołtysem na kolejną kadencję.

Zebranie wiejskie w Osinach otworzył sołtys Henryk Tomala monologiem trwającym prawie godzinę, zanim mieszkańcy przyjęli sprawozdania za ubiegłą kadencję.(jednogłośnie).

Dyskusja nad sprawozdaniami przysporzyła wiele negatywnych emocji. Sołtys Tomala zarzucał wójtowi ze zaniedbuje sołectwo Osiny – … drogi polne są dla rolników a są gorszym stanie niż na poligonie wojskowym… mówił sołtys. Zarzucił także wójtowi gminy Gorzyce że w budżecie na rok 2019 na sołectwo Osiny nie przeznaczono … ani jednej złotówki… i że mu zależy na Osinach bo są nasze – ciągnął dalej sołtys.

Na odpowiedź wójta nie trzeba było długo czekać- …proszę nie kłamać, proszę ważyć słowa i odesłał sołtysa do lektury budżetu gminy w którym jest przeznaczona kwota 2.300 000 zł na remont ulicy Raciborskiej w Osinach – ripostował Daniel Jakubczyk.
Tymczasem w kierunku wójta z sali słychać było okrzyki – najlepiej komuś zarzucać kłamstwo jak się samemu kłamie. Na pytanie wójta do zgromadzonych czy zdjąć zadanie na wykonanie remontu ul. Raciborskiej z budżetu i przeznaczyć te środki na Osiny – nikt nie odpowiedział.
Remont drogi powiatowej od Gorzyc do Syryni do priorytet dla powiatu i gminy – tu znów z sali padają słowa – … co nas obchodzi droga powiatowa, nas obchodzą drogi w Osinach było słychać.

Proszę nie odwracać kota ogonem – panie wójcie, może źle się wyraziłem chodziło mi o ulice Kolejową i 7 Kwietnia na które są projekty a nic na nich się nie robi. Jeśli poczuł się urażony to przepraszam pana – dodał sołtys Henryk Tomala. Dyskusja w tym temacie została zakończona, zebranie przeszło w zasadniczą cześć – czyli wyboru sołtysa Osin.

Już na początku zebrania obecny sołtys zakomunikował że nie będzie się ubiegać o następną kadencje, co spotkało się z wielkim oburzeniem mieszkańców. Podawani przez sołtysa kandydaci do objęcia tego stanowiska nie wyrażali zgody, sam sołtys także kilkakrotnie odmawiał i zebranie było w patowym miejscu. Doszło nawet do tego, że to Henryk Tomala pytał wójta czy chciałby by on dalej był sołtysem Osin? – odpowiedź wójta prosta, potwierdził hasło z sali – co wójt ma do wyboru sołtysa i ze decyzja należy do zebranych.
Obecny sołtys uległ dopiero po przemowie Tadeusza Skatuły i zgodził się na kandydowanie ponownie na to stanowisko. Głosowanie to już czysta formalność – zgromadzeni wybrali pana Henryka Tomalę jednogłośnie na stanowisko sołtysa Osin

Skład rady sołeckiej Osin:
Irena Biela
Janusz Zegartowski
Marcin Zimoń
Beata Lemańska
Andrzej Michel
Mirosław Budnik

Obecni na zebraniu goście: Wójt gminy Gorzyce daniel Jakubczyk, przewodniczący RG Gorzyce Piotr Wawrzyczny, radni gminy Gorzyce Beata Lemańska, Katarzyna Koczwara, Krzysztof Paloc, radni powiatowi Tadeusz Skatuła, Józef Sosnecki i przedstawiciel Policji dzielnicowy Artur Skrzyszowski.

 

Sołectwo Osiny.                                                                  9. wrzesień 2018 roku.
                                                                                                 Załącznik nr 1.
                                                UCHWAŁA nr 1/18        

                        Zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2018 roku.

Na podstawie Art.5, ust.-1,2,3 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku, „O funduszu sołeckim”, ( Dz. Ust. Z dnia 12. 03. 2014r. Poz. 301.), oraz &2 sołectwa Osiny -  Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Osiny w dniu 9. września 2018r.
Uchwaliło co następuje:
  Przyznaną przez Wójta Gminy Gorzyce kwotę 31 931,46 zł przeznaczyć na następujące przedsięwzięcia:

       1. 7500 zł.    zakup 2 urządzeń zabawowych na osiński plac zabaw, dla których
                  projekt zabudowy opracowano w 2018 r.

        2. 12 000 zł. na wykonanie projektu dla 6 urządzeń dla gimnastyki plenerowej
             z lokalizacją zabudowy na placu zabaw w Osinach, oraz na zakup  
             3 urządzeń ćwiczebnych do ich zabudowy w 2019r. na placu zabaw     
             zgodnie z wykonanym projektem, (pozostałe 3 urządzenia planuje  
             się zakupić w 2020 roku).

      3.   4000 zł.  przeznacza się na organizację jubileuszy 20 lecia powołania   
                           sołectwa Osiny i 20 -lecia powstania KGW Osiny.

      4.    700  zł. utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny.

      5.    300  zł. organizacja korowodu dożynkowego „Rogowy 2019”

      6.    108 zł. opłata ubezpieczenia kosiarki traktorowej.

      7. 7431,46 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, oraz na zakup usług
                        pozostałych w ramach utrzymania ładu i porządku w sołectwie Osiny.

                       W tym zakup materiałów i wyposażenia: 4 191,46 zł.
                                                zakup usług pozostałych: 3 132,00 zł.
  
                  Razem  31 931,46 zł.

 
                                     
                                                                                                          Sołtys

                                                                                                    Henryk Tomala

 

 

Rada sołecka sołectwa Osiny                                                                          9 września 2018 roku,
                                                                                                                         i  27 luty 2019 roku.
                              Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk

Dotyczy:    „Planu zadań rzeczowych pilny do wykonania w sołectwie Osiny
                 realizowany środkami budżetowymi Gminy Gorzyce w 2019 roku”  
                
                  Uchwała zebrania wiejskiego z dnia 9 września 2018 roku.

  Niżej przedstawione  pilne do wykonania potrzeby sołectwa Osiny zostały   
 ponownie przekazane Wójtowi podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 27. lutego 2019 roku i ponownie przegłosowane jednogłośnie Uchwałą Zebrania.  
              

1. Kontynuować remont ul. Kolejowej. Projekt tego zadania obejmujący  wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia tej ulicy na 200m odcinku   od ul. Raciborskiej do cmentarza jest od 10 lat gotowy i czeka  na realizację.
Działki ziemi pozwalające na poszerzenie jezdni zostały przez Urząd Gminy wykupione. Została też wykonana kanalizacja deszczowa  na odcinku od ul. Raciborskiej do cmentarza.  W związku z ostateczna decyzją  przebudowy ul. Raciborskiej pilną sprawą jest podjęcie decyzji o dokonanie zmian w projekcie remontu ul. Kolejowej przewidujący poszerzenie wjazdu z ul. Raciborskiej w ul. Kolejową. Obecnie istniejące skrzyżowanie tych ulic nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co zostało potwierdzone podczas dokonanej wizji w terenie tego skrzyżowania w dniu 9 stycznia 2019 roku z udziałem kierownictwa Powiatowego zarządu Dróg i odpowiedzialnego w tym zakresie kierownictwa urzędu Gminy Gorzyce. Z uwagi na kończącą się  zabudową mieszkalną 3 działek przy ul. Kolejowej zaistniała konieczność remontu 80m odcinka tej ulicy w jej końcowym fragmencie. Słabo utwardzona droga dojazdowa do tych nowych posesji została mocno uszkodzona przez duże samochody dowożące materiał budowlany. Potrzebne są środki finansowe na odbudowę tego fragmentu ulicy, które trzeba zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie Gminy. Przy budowanych 3 domach mieszkalnych dla których postawiono słup energetyczny zaistniała pilna potrzeba zabudowy 1 lampy oświetlenia ulicznego, o co wnioskował Sołtys już w 2018 roku, gdzie Wójt Gminy Gorzyce zobowiązał się uzupełnić tę lampę w 2019 roku .

2. Kontynuować opracowanie generalnego planu remontu ul. 7 Kwietnia, co związane jest z niezbędnym geodezyjnym wytyczeniem granic ostatniego jej 200 metrowego odcina. Po ustaleniu granic własności terenu na potrzeby remontowe ulicy, przeprowadzić procedurę ewentualnego darmowego przejęcia ziemi pod tą inwestycję. Rada sołecka sołectwa Osiny zwraca się z prośbą do Wójta Gminy Gorzyce, o pomoc w załatwieniu formalności związanych z przejęciem prywatnych odcinków ulicy 7 Kwietnia pod własność gminną. Z uwagi na utajnienie danych osobowych właścicieli gruntów przyległych do tej ulicy Rada sołecka utraciła możność realizacji prawnego działania, którego celem jest nie odpłatne przekazanie  części działek na rzecz Gminy. Obecnie ta ślepa i wąska ulica o mocno uszkodzonej nawierzchni w jej końcowym 200 m fragmencie nie spełnia  warunków drogi dwukierunkowej i wymaga odpowiedniego oznakowania i zmiany organizacji ruchu na tej ulicy. Uszkodzona nawierzchnia jezdni stanowi zagrożenie dla poruszających się nią pojazdów. Mieszkańcy ulicy 7 Kwietnia wielokrotnie zwracali się z prośbami, o generalny remont ulicy. Obecna, prowizorycznie  utwardzona nawierzchnia ulicy zbudowana w latach 70 – tych, uległa już dawno poważnym uszkodzeniom wynikającym z długiego czasu jej eksploatacji. Z podobnymi problemami borykają się mieszkańcy ul. Kolejowej.

3.Świetlica w Osinach. Ukończyć pomieszczenie dla sołtysa i stowarzyszeń społeczno kulturalnych sołectwa. Potrzebne materiały zostały zakupione z FS przez Sołtysa za kwotę 1450 zł. Osiny, to jedyne w  sołectwo bez sołtysówki.

 4.W 2018 roku wykonany został projekt na wykonanie brukowanej płyty „placu postojowego” przy Świetlicy. Uzasadnienie potrzeby realizacji tej inwestycji wielokrotnie zgłaszano do Urzędu Gminy. Prosimy o przyznanie potrzebnych środków budżetowych na realizację tego projektu w 2019 roku.

5. Naprawić nawierzchnię 2 dróg śródpolnych odchodzących z ul 7 Kwietnia w Osinach, łączących się z ulicą Piaskową w Gorzycach.                            

6. Naprawić nawierzchnię ul. Osińskiej łączącej się z ul.  Bełsznicką w Czyżowicach.

7.Interweniować w dyrekcji PKP, o  uporządkowanie terenu przed stacją kolejową Bełsznica. Naprawić i zakonserwować walące się ogrodzenie. Posiać trawę na skarpach.  Usunąć stare krzewy i chwasty. Zlikwidować zwałowany chrust i drewno po wykonaniu obcinki pielęgnacyjnej starego drzewa wierzby. Stacja  PKP w całości leży w granicach Osin, a  jej odpowiedni wizerunek nie jest obojętny Radzie sołeckiej Osin.
1.
8. Zabudować lustro kontrolne wolnego wjazdu w skrzyżowanie rozwidlenia ulicy Kolejowej przy posesji pp. Michel. Sprawa ta została negatywnie zaopiniowana w połowie 2016 roku.
 
 Wyżej przedstawiony Plan zadań rzeczowych sołectwa Osiny został zgodnie z 
zarządzeniem Wójta oddany do urzędu Gminy Gorzyce w terminie do 15 września 2018 roku.
 

                                                   Z wyrazami poszanowania Rada sołecka Osin.
 
                                                                                       Sołtys
                                                                                Henryk Tomala

 

Polub Nas na Facebooku