PROTOKÓŁ zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 14 marca 2018 roku

Data dodania: 2018-03-14

PROTOKÓŁ zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 14 marca 2018 roku, którego celem jest przeprowadzenie zmian w zadaniach Funduszu sołeckiego 2018r.

Osiny 14 marzec 2018 roku.


Zebranie otworzył Sołtys H. Tomala witając przybyłych na zebranie mieszkańców Osin. Na protokolanta zebrania została wybrana pani Krystyna Tomala.
Według listy obecności w zebraniu bierze udział 15 mieszkańców sołectwa Osiny nie stanowiąc swoją obecnością quorum zebrania. Sołtys informuje zebranych o skorzystaniu zapisu statutu sołectwa - & 13, pu. 3 pozwalający po 15 min. otworzyć nowe zebranie, które jest prawomocne do wydawania uchwał. W przedstawionym porządku zebrania Sołtys omawia potrzebę dokonania zmian w Uchwale nr 5/17 zebrania z dnia 12 września 2017 roku z przyczyny nadarzającej się okazji poszerzenia zakresu robót remontowych na ul. 7 Kwietnia opierające się na częściowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, ale nie wystarczające na ukończenie zaplanowanego zadania robót remontowych. Przychylając się do propozycji Wójta, który również oferuje dofinansowanie tego zadania, Sołtys i Rada sołecka postanowiła dokonać zmian w Uchwale nr 5/17, gdzie kolejno w pu.nr.1 ogranicza się kwotę 7716,22 zł na dalszą rozbudowę placu zabaw w Osinach do kwoty                    2716,22 zł, zaś uzyskaną kwotę 5000 zł. przeznacza się na remont ul. 7 kwietnia.
W pu.3 Uchwały nr 5/17 likwiduje się całe przedsięwzięcie budowy ozdobnej bramy wjazdowej na plac zabaw w Osinach i całą kwotę w wysokości 4000 zł. przeznacza się również na przedsięwzięcie pn. „remont ul. 7 Kwietnia” , aby skumulowaną kwotą 9000 zł. dofinansować „remont ul. 7 Kwietnia.
 W dalszej kolejności Sołtys proponuje trzecią zmianę w Uchwale nr 5/17 pu.9, gdzie kwotę 9000 zł. planowano przeznaczyć na cel utrzymania ładu i porządku w sołectwie Osiny. Sołtys po naradzie z Rada sołecką proponuje zmniejszyć w/w kwotę do wysokości 7750 zł. zaś uzyskaną kwotę 1450 zł. przeznaczyć na nowe przedsięwzięcie wspólnie finansowane z GCK Gorzyce, którego celem jest remont i pozyskanie dużego pomieszczenia w Świetlicy w Osinach na potrzebę tzw. „sołtysówki” zlokalizowanej w części piwnicznej świetlicy.  Pozostałą kwotę 7750 zł. przeznaczyć na „utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny, na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia”. Sołtys otwiera dyskusję nad proponowanymi zmianami w Uchwale nr 5/17,  jeszcze raz argumentując potrzebę dokonania zmian z przyczyn zaistnienia nowych okazji wspólnej realizacji planowanych zadań, dla których brakowało wcześniej środków finansowych.  Sołtys prosi o kolejne przegłosowanie zgłoszonych trzech zmian w Uchwale nr 5/17.  W głosowaniach kolejnych zmian w FS na 2018 rok wzięli udział wszyscy uczestnicy zebrania i w kolejnych trzech głosowaniach uchwalili proponowane przez sołtysa 3 zmiany zawarte w Uchwale nr.5/17.  Pozostałe zapisy Uchwały nr 5/17 zostaną bez zmiany. 
  Sołtys podziękował mieszkańcom za udział i na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący: Sołtys H. Tomala                                       
Protokolant:  K. Tomala                                                                                                                                                       
 

Polub Nas na Facebooku