Protokół wrzesień 2017r.

Data dodania: 2017-10-09

Protukoły i uchwały z dnia  września 2017r.

 

 

Osiny 12 września 2017 roku.

 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE OSINY

 

 

\ PROTOKÓŁ

 

Protokół z Zebrania wiejskiego w sołectwie Osiny z dnia 12 września 2017 roku.

 

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Osiny zwołał sołtys Osin Henryk Tomala celem dokonania zmian w funduszu sołeckim uchwalonym 13 września 2016 roku i uchwalenia planu finansowego funduszu sołeckiego w kwocie 29 716,22 zł. przyznanej sołectwu Osiny na realizację przedsięwzięć w sołectwie Osiny w 2018 roku.

 

Zebranie odbyło się w Świetlicy wiejskiej w Osinach od godz.17,00. Na protokólanta zebrania została wybrana pani Krystyna Tomala, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

W zebraniu wzięło udział 13 mieszkańców sołectwa Osiny zgodnie z dołączoną listą obecności. Sołtys po przedstawieniu porządku zebrania przedstawił sprawozdanie z wykonanych już przedsięwzięć w roku bieżącym informując też zebranych, o dalszej realizacji zadań w tym roku. Sołtys odczytał rozliczenie finansowe funduszu sołeckiego z 2017roku, (23 829,94 zł.), informując zebranych, o wydanych kwotach na poszczególne przedsięwzięcia, przedstawił też jakie prace zostały wykonane przez Urząd Gminy Gorzyce w br. w sołectwie Osiny.

Z uwagi na brak Quorum zebrania, sołtys skorzystał z & 13, pu. 2, i 3, ogłaszając po 15 minutach nowe i zgodnie ze statutem Zebranie wiejskie mające moc podejmowania Uchwał.

W pierwszej kolejności sołtys przedstawił zebranym plan zmian w FS uchwalonych na zebraniu w dniu 13 września 2016 roku, co stanowi załącznik nr 1, do uchwał nr. 2 ,3 i 4/17.

W zarządzonym głosowaniu jawnym mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali pozytywnie przedstawione zmiany w Funduszu sołeckim na 2017 rok. W kolejnym punkcie zebrania sołtys przedstawił mieszkańcom Osin projekt planu finansowego w kwocie 29 716,22 zł. przyznanych sołectwu Osiny na realizację przedsięwzięć w sołectwie Osiny w 2018 roku, co stanowi załącznik nr. 1 do Uchwały nr 5./17. W zarządzonym głosowaniu w sposób jawny, zebrani mieszkańcy Osin jednogłośnie poparli przedstawiony plan finansowy Funduszu sołeckiego na rok 2018.

w wolnych wnioskach i zapytaniach pani Maria Michalska skarży się sołtysowi na odbiorców śmieci segregowanych, że często nie dają tyle worków jakie się należą w ilości worków oddanych, co potwierdził obecny na zebraniu pan J. Zegartowski. Sołtys obiecał poruszyć tę sprawę w Urzędzie Gminy, a po brakujące worki zgłosić się do Urzędu Gminy Gorzyce. Sołtys po odpowiedziach na pytania dotyczących remontu ulic w sołectwie Osiny, o godz. 19,00 zebranie zakończył.

 

 

Przewodniczący Zebrania:

Henryk Tomala

 

 

Zebranie wiejskie - Osiny 12 września 2017 roku.

Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk

UZASADNIENIE UCHWAŁY nr. 5/17.

 

Na podstawie Art. 5, ust. -1,2,3, ustawy z dnia21 lutego 2014 roku „O funduszu sołeckim,

( Dz. Ust. z dnia 12. 03. 2014r. Poz. 301), oraz & 2 sołectwa Osiny - Zebranie wiejskie

mieszkańców Osin na wniosek Rady sołeckiej i jej uzasadnień, uchwaliło co następuje:

- kwotę 29 716,22 zł. przeznaczyć na następujące przedsięwzięcia:

 

 

1.- 7716,22 zł. Przeznaczyć na wykonanie aneksu do projektu placu zabaw w Osinach, oraz na

zakup 2 urządzeń zabawowych, tj. karuzeli tarczowej 4 ramiennej i

huśtawki typu „ważka”, uzupełniających zlikwidowane dwa urząd zabawowe

z powodu braku ich dokumentacji. Duża ilość rodziców z dziećmi z Gorzyc,

Bełsznicy i Osin przychodząca na dogodnie położony i usytuowany w parku

leśnym plac zabaw, stwarza potrzebę jego rozbudowy i bieżącego

unowocześniania wyposażenia. Potwierdzają to rozmowy z rodzicami,

którzy ponadto widzą potrzebę ogrodzenia placu zabaw chroniącego pola

piaskowe pod urządzeniami przed ich zanieczyszczeniem odchodami zwierząt i

czasowymi najściami nie zawsze trzezwych osobników czyniących szkody na

placu zabaw i odstraszających dzieci od zabawy.

 

2. - 5000 zł. Przeznaczyć na utrzymanie drożności rowów gminnych, wg. ustaleń z referatem

rolnym, (kier J. Markiewicz).

3.- 4000 zł. Przeznaczyć na wykonanie i zabudowę bramy wejściowej na plac zabaw z

umieszczonym na niej trwałym napisem, o treści: „ PLAC ZABAW – JAŚ -

w Osinach”. Brama ta stanowiła by element pod wykonanie w dalszym

terminie ogrodzenia tego terenu narażonego często na celowe uszkadzanie

drogich urządzeń przeznaczonych do zabawy. Rada sołecka uzasadniając

potrzebę postawienia takiej bramy jest przekonana, że umieszczona na niej

informacja, o istniejącym placu zabaw była by również ostrzeżeniem dla

kierowców nie zawsze stosujących się do przepisów drogowych. Mało widoczny

z ruchliwej ulicy plac zabaw może być zaskoczeniem dla kierowcy, któremu

nagle na przejściu dla pieszych pod koła wpada nieświadome zagrożenia dziecko

Planuje się również, przy wejściu na plac zabaw postawić znak „Uwaga dzieci”.

4. - 1500 zł. Przeznaczyć na całoroczną działalność społeczno – kulturalną w 2018r.

integrującą mieszkańców sołectwa Osiny na różnych imprezach sołeckich.

5. - 700 zł. Przeznaczyć na utrzymanie strony internetowej „www. moje osiny. pl.”

6. - 300 zł. Przeznaczyć dla KGW Osiny, na korowód dożynkowy - „Czyżowice 2018”.

7. - 1500zł. Przeznaczyć na podłączenie elektrycznego zasilania jednofazowego na Placu

zabaw w Osinach. Wykonanie projektu i podłączenie licznika kWh, do czego

całość instalacji jest przygotowana. Stałe podłączenie zasilania elektrycznego

jest potrzebne na częste prace naprawcze urządzeń. Na utrzymanie w czystości

terenu placu – podłączenie dmuchawy elektrycznej wydmuchującej opadające

liście i drobny chrust. Na podłączenie nagłośnienia podczas prowadzonych gier i

zabaw, w których uczestniczą młodsze klasy SP i starszaki z PP Gorzyce.

Zasilanie elektryczne jest również potrzebne podczas różnego rodzaju spotkań

osińskich stowarzyszeń społeczno kulturalnych. Spotkań urodzinowych i innych

okazyjnych spotkań mieszkańców Osin na tym atrakcyjnym terenie. 8. - 9 000 zł. Przeznaczyć na utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, zakup materiałów i usług.

 

 

 

 

 

Rada sołecka Osiny Osiny 11.09. 2017r.

 

Sprawozdanie sołtysa Osin dotyczące realizacji zadań rzeczowych w sołectwie oraz,

o poniesionych wydatkach z funduszu sołeckiego sołectwa Osiny.

 

 1. 240 zł. - zapłacono za ubezpieczenie kosiarki spalinowej

 2. 1000 zł. za generalny remont traktorowej kosiarki spalinowej, 6 rok eksploatacji.

 3. 700 zł. - utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny.

 4. 1245.38 zł. - zapłata za zeszłoroczne zakupy 3 ozdób choinkowych, (1500zł, zostało 254,68)

 5. 364,00zł. -turniej skata i tenisa stołowego, dofinansowanie obchodów „Dnia Kobiet”.

 6. 326,01 zł. - wywóz śmieci z koszy ulicznych, opłata za 2 kwartały.

 7. 208,80 zł. - akcesoria do kosiarki i kosy spalinowej, linka, oleje, smar, nóż tnący, itp.

 8. 123, 50 randup – odchwaszczanie chodników, pl. zabaw, parking i boisko.

 9. 810,00 zł. - za 2 krotne koszenie poboczy dróg i boiska, ul. Osińska, Łąkowa, droga DPS-u

 10. 760.00 zł. zakup piasku na place zabaw: Osiny i PP Gorzyce.

 11. 286,59 zł. - paliwo do kosiarek spalinowych.

 12. 110,00 zł. - akcesoria do remontu tablicy ogłoszeń, zabudowa tablicy przy kościele.

 13. 189, 90 zł. - konserwacja ławek, zakup desek, farby, malowanie ławek i szałasu.

 14. 947, 10 zł. zakup i zabudowa tablicy oraz znaku z nazwą ul. Osińskiej.

 15. 5146,40 zł. - koszenie 2 rowów przy ul. Kolejowej o dł 350 m, zabudowa 30 betonowych

płyt ażurowych na krzyżówce w/w rowów stabilizujących ich skarpy,

za pozostałą z 8 tyś zł. kwotę wykoszono i odmulono rów obok pl. zabaw.

 1. 5000,00 zł. - zmienia się zadanie z poszerzenia ul. Kolejowej na remont ul. 7 Kwietnia.

 2. 75 500,00 zł. - przeznacza się na opracowanie studium remontu ul. 7 Kwietnia, na pomiary

geodezyjne i remont odcinków ul. 7 kwietnia do posesji Riedel i Glenc.

 1. 30 000,00 zł. wykonano remont cząstkowy ul 7 Kwietnia – zabudowa nowej szerokiej

kratki ściekowej w poprzek ulicy. Przebudowano 2 kratki ściekowe na ul.

Kolejowej. Naprawiono wyboje w jezdni tej ulicy, naprawiono muldę przed

wjazdem do posesji Dąbek, wykonano naprawę pozostałych dróg i ulic.

 1. Wycięto 38 obumarłych drzew z terenu placu zabaw i 40 drzew w parku Osiny.

 2. Powiatowy Zarząd Dróg naprawił chodnik dla pieszych od PKP do ul Zamkowej, wymienił uszkodzoną szybę na przystanku PKS Osiny, odnowił pasy na jezdni.

 3. Świetlica – przekazano zarząd parkingiem pod GCK. Od września boisko piłkarskie jest dzierżawione przez stowarzyszenie Mistrzów Sportu - RAPID .

 4. wydano 300 zł. na dożynki gminne dla KGW Osiny budowa Korony i korowodu.

 5. Z polecenia Urzędu Gminy zostały zlikwidowane dwa urządzenia zabawowe na placu zabaw – karuzela 6 osobowa i stara zjeżdżalnia – brak atestów.

 6. 28 08. 2017r. - skierowane do Wójta Gminy Gorzyce pismo z prośbą o wykonania podłączenia 1 fazowego zasilania dla poboru energii elektrycznej na placu zabaw dla celów gospodarczych i na potrzeby realizacji co rocznych spotkań społecznych mieszkańców sołectwa Osiny.

 

Po dokonanych zmianach Zebrania wiejskiego, na koncie Funduszu sołeckiego Osin pozostało:

 

2 173,93 zł. na zakup usług pozostałych, 3 596,88 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

 

SOŁTYS

Henryk Tomala

 

 

 

Sołectwo Osiny Osiny 12 września 2017 roku.

 

 

Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk.

 

 

Zmiany w Funduszu sołeckim Osiny w 2017 roku.

 

UCHWAŁA nr 2/17.

 

Na podstawie Art. 7, ust 1, Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku, „O funduszu sołeckim”, (Dz. ustaw z dnia 12 marca 2014 roku, poz. 301), wnoszę o uwzględnienie zmian do wniosku z dnia 13 września 2016 roku, które Uchwałą Zebrania zatwierdziło przedsięwzięcie pn. „zakup namiotu biwakowego” za kwotę 5000 zł. Na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2017 roku, w związku z decyzją Wójta o rozpoczęciu remontu ul. 7 Kwietnia, na wniosek Rady sołeckiej Zebranie postanowiło dokonać zmiany w FS i kwotą 5000 zł. dofinansować pilniejsze przedsięwzięcie pn. „Remont ul. 7 Kwietnia”, na które to zadanie Wójt przeznaczył kwotę 65,500zł. Obecni na zebraniu mieszkańcy Osin w głosowaniu jawnym zatwierdzili zmianę kierując kwotę 5000 zł. na remont ul 7 Kwietnia.

 

UCHWAŁA nr 3/17

 

Drugą zmianą w FS 2017 roku jest wprowadzenie kwoty 264,62 zł pozostałej z przedsięwzięcia

4210 – zakup ulicznych ozdób świątecznych”, (na zakup ten zaplanowano kwotę 1500 zł).

Przedsięwzięcie to zostało uchwalone na Zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2016 roku.

Kwotę 264,62 zł. uzyskaną z promocyjnego zakupu ozdób ulicznych, Rada sołecka proponuje

zebranym mieszkańcom sołectwa Osiny przenieść do „Działu 900, & 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny”. W głosowaniu jawnym mieszkańcy Osin zatwierdzili dokonanie takiej zmiany umotywowanej przez sołtysa wieloma potrzebami sołectwa związanymi z utrzymaniem ładu i porządku w sołectwie.

 

UCHWAŁA nr 4/17

 

Trzecia zmiana w funduszu sołeckim uchwalonym na Zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2016 roku dotyczy przedsięwzięcia z & 4300 „Zakup usług pozostałych, z tego wykonanie palisady na placu zabaw w Osinach” z kosztem wyliczonym na 2500 zł. zabezpieczającej miejsca zabudowanych urządzeń zabawowych przed mieszaniem się piasku z ziemią gruntową.

Rada sołecka analizując inne potrzeby sołectwa postanowiło dokonać zmiany na dokonanie realizacji pilniejszych zadań, tzn: zakupu nowej tablicy ogłoszeń. Stara tablica zabudowana przed kościołem w Osinach została zniszczona podczas wichury. Nową tablicę ogłoszeń planujemy zabudować przed Świetlicą wiejską w Osinach. Koszt zakupu stolarz ustalił na kwotę 1200zł. Pozostałe 1300 zł. wprowadzić do rozdziału 900 95 & 4210, zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację innych zakupów, (kosze uliczne, piasek na plac zabaw ,papa samo przylepna na jeden z szałasów biwakowych itp.).

Zebrani mieszkańcy Sołectwa Osiny w głosowaniu jawnym poparli uzasadniony przez sołtysa wniosek, zatwierdzając w głosowaniu jawnym dokonane zmianę w Funduszu sołeckim na 2017r.

 

 

Przewodniczący Zebrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub Nas na Facebooku