PROTOKÓŁ Zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 21 lutego 2017 roku.

Data dodania: 2017-03-11

Zgodnie z ogłoszeniem Zebranie rozpoczęło się o godz. 17,00 w Świetlicy wiejskiej w Osinach. Zebraniu przewodniczy Sołtys sołectwa Osiny pan Henryk Tomala, który otwierając Zebranie wita przybyłych mieszkańców sołectwa i uczestniczących w nim gości.

Osiny 21 luty 2017 roku.
                                                                                  1.

Po sprawdzeniu listy obecności stwierdza (quorum 34 osoby)  prawomocność Zebrania pozwalającą na  podejmowanie Uchwał. W Zebraniu zgodnie z listą obecności uczestniczy 37 mieszkańców sołectwa Osiny, (zał nr. 1). Urząd Gminy Gorzyce jest reprezentowany przez Wójta pana Daniela Jakubczyka i Przew.  Rady Gminy Gorzyce pana Krzysztofa Małek. Samorząd Powiatu Wodzisław Śl. reprezentują radni pan Tadeusz Skatuła i pan Witold Kacała.  Na zebraniu jest obecny Dzielnicowy Osin st. aspirant Rafał Witek. Sołtys dokonuje wyboru protokolanta zebrania, którym zostaje jednogłośnie wybrana pani Krystyna Tomala. Przedstawiony i przegłosowany zostaje bez uwag Porządek Zebrania. Zgodnie z porządkiem zebrania sołtys odczytuje sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych oraz z wykonania przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy i funduszu sołeckiego w 2016 roku, (załączniki nr. 2 i nr 3). Sołtys prosi zebranych o przyjęcie sprawozdań przez głosowanie jawne. Głosowało 37 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Sołtys omawia plany realizacji zadań rzeczowych dotowanych z budżetu Gminy, (Zał. nr 4),  oraz plan przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku z kwoty 23 829,94 zł. Funduszu sołeckiego, (Zał. nr 5), po czym ogłasza dyskusję nad sprawozdaniami. Mieszkańcy ul. 7 Kwietnia pani Irena Antończyk i Mirela Koszta odnoszą się do   pozimowej naprawy ich ulicy. Zwracając się do Wójta i Sołtysa, wyrażając swoje ubolewanie i sprzeciw co do decyzji, że remont  końcowego odcinka  ich ulicy po raz kolejny zostaje oddalony. Pani M. Koszta argumentuje, że co roczne dorażne i cząstkowe naprawy tego najbardziej zniszczonego 300 metrowego odcinka jezdni nie posiadającego żadnego podkładu nośnego, generują od lat tylko niemałe koszty, a jezdnia tej ulicy, już po krótkim czasie od tzw. naprawy wygląda coraz gorzej. Pan Jerzy Wożniak właściciel ostatniej posesji na tej ślepej ulicy, prosi o prawne uregulowanie i stworzenie legalnego placu pozwalające na zawracanie pojazdów ciężarowych czyniących usługi transportowe dla mieszkańców ostatnich na tej ulicy posesji. W odpowiedzi pan Wójt przyznał rację przedmówcą informując ich jednocześnie, o ograniczonych możliwościach budżetowych Gminy niepozwalający mu na natychmiastową realizację remontów dróg i ulic w naszej gminie, dla których projekty są od lat gotowe. Sołtys zabierając głos w sprawie dróg w Osinach przypomina, że pilniejszym był 10 lat temu remont ul. Kolejowej, dla remontu której opracowano wtedy projekt. Jest to najdłuższa i najważniejsza ulica łącząca Osiny z Czyżowicami i Bełsznicą. Ulicę Kolejową co rocznie naprawiano,  aby mogła spełnić chociaż niski standard ulicy przejezdnej, a gotowy od 10 lat projekt remontu ul. Kolejowej czeka na realizację.   W mijających latach kolejne rady sołeckie wnosiły wnioski, o pilny remont generalny również ul. 7 Kwietnia.                                   
                                                          
                                                                2.

Dopiero w roku 2015 wykonano remont i kanalizację na 200 m odcinku, od kościoła do kapliczki. Wyremontowano też, dając nową podbudowę jezdni, 40m odcinek za domem parafialnym. Sołtys przypomina i podkreślenia fakt wykonania w latach 2008 i 2009  kanalizacji deszczowej. Wykonano 8 studzienek i 300 m kanalizacji,  rurami betonowymi o wymiarach 400x1000mm, chroniącej przed zalewaniem wodą obręb 11 posesji. W pracach tych wiele dni przepracowali mieszkańcy tej ulicy.
Kontynuując sprawę remontu ul. 7 Kwietnia, Sołtys wyraża swoje stanowisko kontynuacji remontu jezdni wraz z wykonaniem 150m brakującej kanalizacji deszczowej. Remont rozpocząć od wyremontowanego już odcinka jezdni w kierunku końca ulicy,  na tyle ile pozwoli limit  przeznaczonych na ten cel w środków danych i dodanych. W roku przyszłym ukończyć remont pozostałego odcinka trasy głównej tej ulicy wraz z jej odnogami. W sprawie ul. Kolejowej Sołtys poinformował zebranych, że Rada sołecka wnosi o dokonanie zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego dotyczącej przedsięwzięcia z punktu nr. 1, uchwalonego na Zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2016 roku, przewidującego zakup namiotu biwakowego za kwotę 5000zł, którą to kwotę rada sołecka proponuje przeznaczyć na dofinansowanie  nowego przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszerzenie jezdni ul. Kolejowej” na jej 100 m zawężonym odcinku sięgającym wjazdu na cmentarz. Wójt Gminy bardzo przychylnie odniósł się do tej racjonalnej zmiany, która z udziałem środków budżetowych gminy pozwoli zrealizować kolejny etap remontowy dróg, co znacznie usprawni ruch drogowy na tej ulicy.  Sołtys zarządził głosowanie jawne nad projektem dokonania zmiany w Uchwale z dnia 13 września 2016  w Funduszu sołeckim sołectwa Osiny. W głosowaniu wzięło udział 37 mieszkańców Osin, którzy jednogłośnie poparli w głosowaniu  proponowaną przez sołtysa Uchwałę zebrania, kierującą kwotę 5000 zł na: „Poszerzenie jezdni ul. Kolejowej”.  
W sprawę remontu ul. Raciborskiej wraz z chodnikiem dla pieszych Sołtys przedstawił pismo Dyrekcji PZD informujące o planie remontu tej ulicy i chodnika. Radny Powiatu Wodzisław Śl. pan Witold Kacała obecny na Zebraniu postanowił omówić tę sprawę na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu. W swoim sprawozdaniu Sołtys poruszył sprawę stacji kolejowej Bełsznica Śl. ulokowanej w granicach sołectwa Osiny. Wiele prac porządkowych i wizerunkowych stacji po uruchomieniu linii kolejowej Wodzisław Śl. - Chałupki nadal nie zostało wykonanych. Nie uporządkowany teren placu od strony ul. Raciborskiej z walącym się starym ogrodzeniem i porzuconymi na jego terenie spadającymi gałęziami z rosnącej tam starej wierzby tworzy przykry i smutny wizerunek zaniedbania na tej stacji, a samo łamiące się drzewo starej wierzby stanowi duże zagrożenie dla przechodzących tam na co dzień dużej liczby osób. Głęboki rów kolejowy odprowadza swoje zamulone wody bezpośrednio do kanalizacji deszczowej na ul. Raciborskiej zagraża prędkim jej zamuleniem, stwarzając problem z odprowadzeniem wody z drenów piwnicznych poszczególnych posesji. Celem rozwiązania tego problemu jest pilna potrzeba zwołania kolejnej wizji w terenie stacji z przedstawicielami PKP – PLK, Gminy, Sołectwa i PZD Wodzisław Śl.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                                                            3.     
                                                                                                                                                                                                                        
W punkcie wolne wnioski i zapytania pan T. Michel pyta o dopłaty do termomodernizacji domów, pyta o wymianę kotłów grzewczych, o stosowanie bezpiecznego opału i o dopłaty przy budowie nowoczesnej techniki grzewczej. Wyczerpującej odpowiedzi na te pytania udzielił Przewodniczący RGG pan Krzysztof Małek. Wójt Gminy pan Daniel Jakubczyk odpowiada na pytania Piotra Czech dotyczące gospodarki śmieciami i odpadami, oraz wywozie nieczystości płynnych. Wójt odpowiadając wyjaśnia, że Urząd musi przestrzegać przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie, do których kontroli przestrzegania jest zatrudniona w ograniczonym zakresie Straż Gminna. Pani E. Hołomek pyta o zagrożenie drobiu ptasią grypą, Pan K. Czarnecki pyta, o szczegóły przepisów nowelizacji ustawy o wycince drzew. Szczegółowej odpowiedzi na te tematy udziela Wójt, wyjaśniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Pan H. Dąbek skarży się Wójtowi w sprawie niedogodności jakie spotykają go od 2013 roku z powodu jego przemeldowania do sołectwa Czyżowice, co potwierdza pan Witek również dotknięty tym powstałym problemem. Składając wyjaśnienia pan H. Dąbek informuje, że ponad 40 lat temu wybudował dom na ojcowiznie przy ul. Kolejowej w Gorzycach i tak też został zameldowany. Mieszka w prostej linii ~150 m od kościoła w Osinach, przy którego budowie wraz z całą społecznością osińską uczestniczył. Obecnie on i  rodzina jego syna mają duże problemy z dostawą przesyłek pocztowych i internetowych, gdyż mieszkając w Gorzycach – Osinach jest przez kurierów poszukiwany zgodnie z adresem w Czyżowicach, odległych od niego pustymi polami, o 1,5 km. Dalej wyjaśnia dlaczego spotkało to nieszczęście tylko te trzy sąsiadujące posesje Nie rozumie, tego że  mieszkający po drugiej stronie ulicy sąsiad Uliarczyk ma dalej ten sam adres. Niezmieniony adres zamieszkania ma rodzina Kozieł mieszkająca w budynku stacji PKP Bełsznica położonej w granicach Gorzyc. Pan H. Dąbek prosi Wójta, o przywrócenie jemu i jego sąsiadom starego adresu, który nigdy nie stwarzał  wynikłych obecnie kłopotów z odnalezieniem jego domu w Czyżowicach,  Gorzycach - Osinach. Wójt zobowiązał się wyjaśnić tą sprawę w Urzędzie Gminy.  
 Pod koniec Zebrania głos zabrał pan Tadeusz Skatuła – radny Powiatu Wodzisław Śl.
 W swoim wystąpieniu omówił bardzo szeroko pozytywne zmiany jakie nastąpiły po
połączeniu Szpitala w Wodzisławiu Śl.  z Szpitalem w Rydułtowach. Mówił o poprawie jakości i wzroście usług, oraz  obniżeniu wysokości zadłużenia.
 Po wyjaśnieniach Wójta na zadawane mu przez Sołtysa pytania z zakresu planów budowy kanalizacji i planów budowy linii energetycznej WN w Osinach, Sołtys zwraca się do zebranych z pytaniem, czy uzyskali wystarczające informacje dotyczące sołectwa i gminy.  Z braku zgłoszeń do dyskusji proponuje zebranie zakończyć. Dziękuje mieszkańcom Osin i zaproszonym gościom za obecność.
 Dziękuje Wójtowi za udzielenie wyjaśnień i informacji na temat planów dalszej realizacji zadań w gminie Gorzyce wyraża też nadzieję, że rok 2017 będzie rokiem przełomowym w realizacji zadań Urzędu Gminy Gorzyce w Osinach.
 
            Sołtys ogłasza zakończenie Zebrania.  
 

Polub Nas na Facebooku