Zebranie wiejskie w Osinach w dniu 21 luty 2017 roku.

Data dodania: 2017-03-11

Sprawozdanie sołtysa sołectwa Osiny z wykonania prac i zadań w  2016 roku. Omówiono planowane do wykonania zadania  i przedsięwzięcia w 2017 roku. 

 Plac zabaw. 
Za kwotę 10 300 zł. ukończono oświetlenie placu zabaw. Zabudowano skrzynkę przyłączową energii elektr. Oświetlono pomieszczenie szałasu. Wykonano ściany boczne szałasu z desek, które odpowiednio zakonserwowano. Zakupiono okucia dachowe na remont zadaszenia szałasów.          Na bieżąco usuwano uszkodzenia w wyposażeniu urządzeń na placu zabaw.
Na polecenie Urzędu Gminy zlikwidowano 2 bramki do piłki ręcznej i stojak do gry w koszykówkę, z powodu braku ważnych atestów i dokumentacji.
Wymieniono piasek pod urządzeniami, (6 ton). Na bieżąco zbierano i wywożono porzucone śmieci. Koszono trawniki i odchwaszczano teren placu. Posadzono 10 sztuk drzewek iglastych. Po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego wycięto 65 szt obumarłych drzew na terenie parku i placu zabaw.
Z okazji 15-lecia chóru „Melodia” z Osin zorganizowano na placu zabaw festyn dla mieszkańców Osin z udziałem i występami dzieci z PP „Kraina Uśmiechu” z Gorzyc. Przedszkolaki zaprezentowały barwny i bogaty program taneczno wokalny, występując w pięknych strojach śląskich. Chór wykonał kilka utworów ze swojego repertuaru wspólnie z uczestnikami festynu stwarzając nastrój wspólnej wesołej zabawy. W swoim roku jubileuszowym  chór kilkanaście razy koncertował w kościołach, imprezach gminnych i prywatnych. Nasz chór uczestniczył też w koncertach muzycznych organizowanych przez Szkołę Muzyczną i Urząd Miasta Rydułtówy, z których dwa koncerty z naszym uczestnictwem były transmitowane przez Redakcję Telewizji TTV w programie „Seniorzy 60 plus”.

Świetlica i boisko.
Za kwotę 40 000 zł – wykonano brukowanie placu i chodników przed  świetlicą. Wzruszoną ziemię obsiano trawą. Sołtys jak co roku zorganizował w świetlicy kolejny XI Turniej Skata i X Turniej Tenisa Stołowego, „O Puchar Sołtysa Osin”. ( Podziękowania dla pracowników świetlicy i pana Krystiana Maciończyka). Juniorzy piłki nożnej OTS Osiny, brali udział w Zawodach piłki halowej w Gorzyczkach i w Turnieju ministrantów w Turzy Śl. Na bieżąco koszono murawę boiska i wywożono zebrane śmieci. Uporządkowano teren przy kapliczce św. Krzysztofa zakupiono kolorową korę drzewną na podkład pod rosnące przy kapliczce iglaki. Pomalowano krawężniki na placu parkingowym. Przycięto gałęzie nadmiernie rozrosłych drzew Tui. Wymieniono kilka kolejnych siedzeń na ławkach dla kibiców. Na bieżąco koszono murawę boiska i wywożono trawę.

Rowy.
Za skumulowaną  kwotę 10 000 tys. zł. wykonano czyszczenie rowów głównych przy ul. gen. Sikorskiego i przy ul. Kolejowej, na łączną długość 1,5 km. Skoszono trawę na zakorytowanym rowie przy ul. Osińskiej i na rowie ul. Kolejowej. Usunięto zwałowaną przez RUBAU ziemię i gruz z placu PKP częściowo zasypującą koryto czyszczonego rowu głównego.

Drogi.  Ul. Raciborska.
Zmieniono nazwę przystanku PKS Bełsznica na nazwę PKS - Gorzyce Osiny. Wykonano 30 m chodnika dla pieszych wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych korzystających z przystanku PKS. Zabezpieczono  barierkami zejście z chodnika na teren placu PKP. PZD pod koniec roku dokonał cząstkowej naprawy chodnika dla pieszych przy ul. Raciborskiej w granicach sołectwa Osiny. Odnowiono pasy na jezdni.
Generalny remont chodnika i jezdni ul. Raciborskiej planowany jest na 2018r. 
Przy ul. Kolejowej i Raciborskiej dwu krotnie wymieniano celowo połamane drzewka lipy, łącznie 11 szt. Inne wyrwane z korzeniami, po ponownym posadzeniu 5 szt. drzewek obumarło. Nasadzenie uzupełnione zostanie wiosną 2017 roku.

Wykonano po zimową naprawę dróg gminnych. Na ul. Kolejowej przebudowano dwie studzienki deszczowe, wymieniono obydwie kratki ściekowe. Wycięto i zaasfaltowano duże fragmenty uszkodzonej jezdni na całym odcinku ulicy. Ul. 7 Kwietnia. Zabudowano nową kratkę ściekową poprzeczną o zwiększonej obciążalności. Częściowo naprawiono mocno uszkodzoną jezdnię w jej całym ciągu i 4 odnogach.     Potrzebny jest pilny remont generalny tej ulicy połączony z ukończeniem 160 m kanalizacji deszczowej i wykonaniu 4 studzienek burzowych.

W odpowiedzi na apel Wójta Gminy Gorzyce, „o zbieranie porzuconych śmieci”, Sołtys zorganizował grupę chętnych osób i dzieci, zbierając łącznie 19 worków śmieci i odpadów z terenu poboczy dróg, parku i placu zabaw.

Dokonano zakupu z Funduszu sołeckiego dalszych 5 ulicznych ozdób świątecznych budowanych na słupach sieci energetycznej, na okoliczność integracyjnego wystroju sołectwa, w św Bożego Narodzenia.

Zaplanowano podział środków z Funduszu sołeckiego, który został zatwierdzony przez Zebranie wiejskie w dniu 13 września 2016 roku.
Przyznana sołectwu przez Wójta Gminy kwota 23 829,94 zł została decyzją zebrania wiejskiego przeznaczona na wykonanie zadań rzeczowych w 2017 roku i zatwierdzona w Planie finansowym przez Wójta Gminy Gorzyce.

Opracowano i przedstawiono Urzędowi Gminy Gorzyce plan pilnych do wykonania zadań rzeczowych w sołectwie Osiny realizowany ze środków budżetowych Gminy Gorzyce.  Na ten cel Wójt gminy przyznał sołectwu Osiny kwotę 65 500 zł, którą przeznacza się na remont ul. 7 Kwietnia.   
         
 Po dokonaniu zmiany w funduszu sołeckim na 2017 rok planuje się kwotę 5000 zł. przeznaczyć na dofinansowanie wykonania poszerzenia jezdni na 100 m odcinku jezdni ul. Kolejowej, od ul Raciborskiej do cmentarza.

Po interwencji w Dyrekcji firmy RUBAU wykonującej remont linii kolejowej Rybnik – Chałupki, usunięto większą część powstałych szkód na drogach gminnych i chodnikach wyrządzonych w czasie prowadzonych robót.   
Naprawiono drogę do DPS-u i nawierzchnię ul. Osińskiej, oraz drogę śródpolną w kierunku Bełsznicy idącą poprzez użytki rolne do odtworzonego przejazdu kolejowego. Wymieniono  uszkodzoną pokrywę na studni przed budynkiem stacji. Naprawiono uszkodzenia chodników gminnych. Częściowo usunięto usterki na trzech przejazdach kolejowych.                                              
Zgłoszono wniosek do Dyrekcji PKP w Tarnowskich Górach dotyczący konieczności wykonania porządków na placu przed stacją kolejową. Zawnioskowano pilną potrzebę wykonania obcinki pielęgnacyjnej drzewa starej wierzby rosnącej na granicy placu z ul. Raciborską i chodnikiem dojścia na peron. Odpadające podczas silnych wiatrów gałęzie i konary ze starej wierzby czynią duże zagrożenie dla ludzi. Zgłoszono konieczność naprawy i konserwacji metalowego ogrodzenia zabezpieczającego teren wejścia na tory kolejowe od strony ul. Raciborskiej.

Zaplanowano czyszczenie rowów na terenie sołectwa Osiny w 2017 roku za kwotę 10 000zł. Przewiduje się czyszczenie rowów od ul. Kolejowej i Osińskiej w kierunku ul. 7 Kwietnia, oraz rowu głównego przed rowem „Łęgoń nr 1”

                                                                                            Sołtys Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku