Plan zadań rzeczowych pilny do wykonania w sołectwie Osiny

Data dodania: 2016-03-20

Plan zadań rzeczowych pilny do wykonania w sołectwie Osiny wnoszony do realizacji środkami budżetowymi Gminy Gorzyce 

Rada sołecka sołectwa Osiny   

Osiny 5 września 2015 roku


                                     Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk

                    Plan zadań rzeczowych pilny do wykonania w sołectwie Osiny wnoszony
                                   do realizacji środkami budżetowymi Gminy Gorzyce    


1. Przystąpić do opracowania projektu remontu ul. 7Kwietnia na całej jej długości.
Czynić starania wykupu części działek prywatnych pod niezbędne poszerzenie tej ślepej ulicy, na końcu której trzeba wykupić działkę na plac manewrowy do zawracania pojazdów.
2. Rozpocząć remont ul. Kolejowej, etap pierwszy od ul. Raciborskiej do przejazdu PKP.  
Stan nawierzchni ulicy uległ znacznemu pogorszeniu uszkodzony, przez ciężkie pojazdy firmy RUBAU dowożące materiały do remontu linii kolejowej Wodzisław – Chałupki i firma ta powinna uczestniczyć w naprawie tego odcinka ul. Kolejowej. Gotowy od 6 lat projekt czeka na realizację, zaś przyległe do tej ulicy działki pozwalające na poszerzenie jezdni zostały przez Gminę wykupione. Brak oświetlenia ulicy na odcinku do cmentarza.                                                                                
3. Zabudować lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z odnogą do ul. Osińskiej. Pismo w tej sprawie skierowali do Wójta Gminy mieszkańcy ul. Osińskiej. Wymienić 2 pokrywy kratek ściekowych na odcinku ul. Kolejowej od kościoła do ul. Osińskiej – przy naprawie po zimowej dróg.
4. Świetlica w Osinach – ukończyć budowę dolnej części świetlicy zgodnie z projektem. Ukończyć projektowane pomieszczenie dla sędziego i przysposobić go dla sołtysa i Rady sołeckiej. Po likwidacji inkasa podatków u sołtysów, kontakty sołtysa z mieszkańcami są ograniczone. Sołtysi i Radni powinni  mieć swoje miejsce dla pełnienia określonych harmonogramem dyżurów przyjmując od mieszkańców ich wnioski i potrzeby.          Wykonać brukowanie placu i ścieżek przy świetlicy.
5. Doprowadzić do legalizacji wodno prawnej chroniącej gminne tereny zadrzewiony starego parku w Osinach, przed ich ustawicznym podtapianiem z powodu utrzymywania zbyt wysokiego poziomu wody na stawach gospodarstwa rybnego „Oślizlok”. Sprawa w toku.
6. Naprawić nawierzchnię drogi śródpolnej do DPS – u. Uszkodzenia zostały spowodowane ciężkim sprzętem przez firmę RUBAU podczas budowy przejazdu kolejowego.
7. Naprawić nawierzchnię ulicy Osińskiej tak samo zniszczonej przez ciężki sprzęt RUBAU dojeżdżający tą drogą na swój odcinek robót do Czyżowic.
8. Kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w Osinach.
9. W porozumieniu z Dyrekcją PKP domagać się uporządkowania terenu placu przed  stacją kolejową  Bełsznica Śl. Stacja ta zlokalizowaną jest w granicach sołectwa Gorzyce. Od czasów budowy tej stacji w 1884r do 1954 roku stacja ta nosiła: za administracji niemieckiej nazwę Grous Gorzyc, a po odzyskaniu niepodległości, do czasu odbudowy ze zniszczeń wojennych, nosiła ona nazwę  „Gorzyce Śląskie”. Jako mieszkańcy Gorzyc w sołectwie Osiny wnosimy o przywrócenie dawnej historycznej nazwy tej stacji. Budynek stacji wymaga remontu. Nasze Godło Narodowe zabudowane na budynku stacji wymaga odnowy lub likwidacji. Drzewo starej wierzby przed budynkiem stacji po utracie podczas wichury głównego konaru straciło statykę, istnieje zagrożenie jego powału na plac lub na drogę. Studnia głębinowa zlokalizowana na tym placu została uszkodzona podczas remontu peronu i na naszą interwencję prowizorycznie zabezpieczona luzno położonymi drewnianymi podkładami kolejowymi. Jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku na betonowej pokrywie tej studni była czynna ręczna pompa wodna, a studnia pełniła rolę zbiornika p-poż.  I również obecnie studnia ta, może pełnić rolę awaryjnego zapasu wody w gminie.

                                                                                                        Rada sołecka Osiny


                                                                                                    
 

Polub Nas na Facebooku