Zebranie wiejskie sołectwa Osiny 16. 02. 2016r.

Data dodania: 2016-03-21

Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2015 roku.


                             Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2015 roku.
                                                       Rok dożynkowy w Osinach.
Rowy sołeckie i gminne.

1. Wyczyszczono całkowicie zarosły rów gminny przy użytku rolnym  Oswalda Tomala
na odcinku ~200mb. Wycięto krzewy i zarośla – pomoc właścicieli przy usuwaniu zarośli.
2.  Wyczyszczono 250 mb. rowu gminnego od ul Raciborskiej do przepustu obok posesji pp Hołomek i Kuczok, (koszt 6000 zł. ze środków UG).
3.  Wykoszono 200 mb. rowu gminnego przy posesjach Hołomek,  Gorgosz, odcinek od przepustu do rowu PKP,  (odpracowanie czynszu za mieszkanie komunalne).  4.  Wykoszono trawę na uzbrojonym w koryta betonowe  rowie sołeckim przy ul. Kolejowej, obok posesji Dąbek i Mandrysz.
5.  Położono 5 rur betonowych 1000 x #400 mm, wykonano przepust na rowie sołeckim umożliwiający czasowy objazd  ul. Kolejowej podczas jej remontu oraz wykonano wjazd na parking dożynkowy zlokalizowany na łące  pana Czesława Hołomek dla pojazdów OSP.
6. Wykoszono wieloletnią trawę i wyczyszczono 250m rowu gminnego od śluzy pp Ośliżlok poprzez ul. Raciborską, aż do załamania rowu przed cmentarzem za środki składkowe Spółki.
 7. Wyczyszczono odcinek rowu sołeckiego pod użytkiem rolnym S. Smołka - wyk. właściciel.

   Prace przed dożynkowe. 
    
        1. Wyremontowano w ramach gwarancji chodnik do cmentarza. Przesadzono 5 szt. drzewek 
            lipy,  utwardzono wjazd na pole parkingowe przed cmentarzem, przygotowano wykoszone 
            miejsca parkingowe dla około ~ 250 samochodów osobowych. Wykonano znaki kierunkowe 
            wskazujące wjazdy na 4 parkingi dożynkowe. Podziękowania dla Cz. i S Hołomek, dla
             Teodora Michel i ks. Proboszcza Grzegorza, Gwózdz za udostępnienie terenu..
        2. Wykonano nowe przejście dla pieszych przy stacji PKP . Wymieniono wiatę przystankową  
            zakupioną przez sołtysa z Funduszu sołeckiego za 4700zł . Wykonano 40m chodnika dla   
           pieszych i zrobiono oznakowane przejście dla pieszych   zabezpieczone metalową balustrada.   
            Wykonano częściowy remont chodnika dla pieszych na 
            odcinku od przejazdu PKP do ul. Zamkowej, obniżając 5 wypiętrzonych studzienek kanal.   
            Zlikwidowano 4 pnie drzew po wyciętych jesionach. Naprawiono nawierzchnię ulicy  
            Raciborskiej. Odtworzono malowany pas środkowy na jezdni i pasy przejść dla pieszych.
            Udrożniono studzienkę i kanalizację przed  placem stacji  PKP, (obok nowego chodnika).
            Wykoszono trawę z pobocza ul Raciborskiej, usunięto zarośla na rowie od placu zabaw 
            do ul. Zamkowej. Obcięto nisko zwieszające się gałęzie drzew nad ul Raciborską.  
            Naprawiono głęboką wyrwę w chodniku przy posesji Leona Siedlaczka.
            Wyremontowano kwietnik pod tablicą ogłoszeń przy sklepach GS-u, posadzono kwiaty.
            Ostatecznie zmieniono nazwę przystanku PKS Bełsznica na nazwę   „ Gorzyce - Osiny”
      
   Drogi gminne:
   
         1.  Wykonano szeroką dojście z ul. Kolejowej do ul. Polnej – Uwalcowano !                    
         2.  Usunięto zarośla z poboczy ul. Osińskiej, drogę wyrównano – utwardzono tłuczniem. 
              Obecnie nawierzchnia tej ulicy wymaga naprawy z powodu korzystania z niej przez firmę  
              RUBAU do przejazdu ciężkim sprzętem na odcinek remontu linii PKP - do Czyżowic.
         3.  Wykonano remont ul. 7 Kwietnia na 100 m odcinku od kościoła do kapliczki św.  
              Krzysztofa. Wykonano kanalizację na remontowanym odcinku ulicy. Podczas asfaltowania 
              nawierzchni zrobiono  4 wjazdy do posesji i do Świetlicy.                                                                          
          4.   Usunięto zarośla z poboczy długiej na 1,5 km drogi do DPS-u, naprawiono nawierzchnię.                  
              Odtworzono 1,4 km. drogi do nowego niestrzeżonego polnego przejazdu PKP zabranego 
             przez powódz w 1997r.  Niestety podczas budowy przejazdu  obydwie w/ w drogi zostały  
             poważnie uszkodzone i podlegają reklamacyjnej naprawie.

Boisko i parking.

          1.  Odnowiono płytę parkingu przy świetlicy, utwardzono drobnym tłuczniem i uwalcowano.
               Pomalowano krawężniki. Obcięto dolne gałęzie drzew z gatunku tuja wchodzące w 
               światło parkingu utrudniając parkowanie i pogarszając  odpowiedni wizerunek                                                              
         2.  W 10- lecie budowy kapliczki św. Krzysztofa, postawionej z inicjatywy sołtysa.  
              Kapliczka została wyremontowana, zaś samą figurę św. Krzysztofa  odnowiono.
              W miejsce obumarłych drzew ozdobnych posadzono wolno rosnące żywotniki.
         3.  Pomalowano bramę wjazdową na boisko. Wymieniono połamane deski na ławkach dla 
              kibiców i wszystkie 22 ławki pomalowano. W obydwu szatniach zabudowano deski     
              wieszaków dla zawodników piłki nożnej - dla gości i dla gospodarzy. Na bieżąco koszono
              trawę na płycie boiska. Z wiosną płytę boiska walcowano ciężkim walcem.
         4.  Przystosowano boisko i parking na potrzeby placu dożynkowego, zlikwidowano    
              bramkę główną i bramki treningowe. Pomalowano bramę wjazdową na boisko.                                                                                         
              Postawiono słup energetyczny zabudowano skrzynkę rozdzielczą energii elektrycznej.
              Przygotowano 3 niezależne żródła zasilania placu dożynkowego. Zwieziono 173 + 40 
              kompletów stołowych, 40szt parasoli, 3 namioty, 3 sanitariaty, zabudowano 40 szt stelaży
              na worki śmieciowe, postawiono duży kontener na zbierane odpadki. Zapewniono obsadę
              służb porządkowych współpracującą z policją, strażakami OSP i ochroną.
         5.  Dwu dniowe porządki po Dożynkowe. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych.
                  Plac zabaw:

           1. Wyczyszczono i pomalowano 15 ławek parkowych, w 5 ławkach wymieniono siedzenia.
               Pomalowano i zakonserwowano urządzenia zabawowe. W ciągu całego roku 
               sprzątano teren przyległego parku i placu zabaw. Na bieżąco i często zbierano porzucone 
               śmieci , szczególnie na ścieżce do wiekowego dębu „Hanys”.                                                                                                                                                    
           2. Za kwotę 81000zł. z FS z wykonano I etap oświetlenia 6-ma lampami terenu placu zabaw. 
               W tym projekt projekt za 2500zł, zabudowano fundamenty pod słupy oświetlenia       
               ukończono prace ziemne polegające na ułożeniu rurek, w które będą wprowadzone   
               kable zasilające . Etap II  końcowy będzie zrealizowany do końca mają br.
               Posadzono 12 szt. drzewek iglastych na terenie placu zabaw. Uzyskano zezwolenie na 
               wycięcie 7 szt. obumarłych  drzew z gatunku brzoza, jesion i olcha, ( firma Kamczyk).
               Odnowiono betonowy krąg taneczny. Uzupełniono piasek pod urządzeniami.
      Inne.
               Uczestniczyłem w komisjach określających wyrządzone szkody powstałe przy remoncie
                linii kolejowej Wodzisław – Chalupki, (doszły nowe szkody), oraz w wizji w terenie 
                gospodarstwa rybnego pp J. i L. Oślizlok, - dotyczącej sprawy podtapiania  drzewostanu 
                własności gminnej przylegającej do stawów. Ustalenia spisano w protokołach. 
               Za 4 tyś. zł zysku z loterii fantowej pn „Dary Losu” zakupiono 12 kompletów  stołowych
               Każde z 12 kół KGW otrzymało na spotkaniu po dożynkowym po 100 zł = 1200 zł
               Spotkanie po dożynkowe kosztowało 1000zł. = 6200zł  (+ 1300 zł. = 7500 zł dochodu).
               WDK w Gorzycach, któremu Wójt powierzył  prowadzenie finansowe „Dożynek       
               Gminnych w Osinach” , po rozliczeniu się z dystrybutorem energii elektr. TAURON
               księgowa z WDK Gorzyce przekazała w  listopadzie 2015r. Sołtysowi Osin kwotę 1300 zł.   
               Z tych środków m.inn. sfinansowano spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Osin w cenie       
               660zł. Zaś pozostałą kwotę  przeznaczono na organizację X Turnieju Tenisa Stołowego i 
               na organizację XI Turnieju Skata Sportowego w Osinach. 
 
Sołtys Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku