Sprawozdawczo wyborcze Zebranie wiejskie w Osinach.

Data dodania: 2015-02-20

Sprawozdawczo wyborcze Zebranie wiejskie w Osinach.

Wraz z upływem kolejnej 4 letniej kadencji sołtysa i kolejnej rady sołeckiej i zgodnie ze statutem Sołectwa, Wójt Gminy Gorzyce zwołuje na dzień 10 lutego 2015 roku Zebranie Wiejskie, którego głównym celem jest wybór Sołtysa i Rady sołeckiej sołectwa Osiny. W Zebraniu, któremu z upoważnienia Wójta przewodniczy sołtys Henryk Tomala, bierze udział 47 mieszkańców Osin, co swoją frekwencją przekracza 34 osobowe quorum sołectwa zdolne do podejmowania uchwał.

Miłym zaskoczeniem dla zebranych mieszkańców Osin było uczestnictwo w zebraniu dwóch posłów do sejmu RP, pana Krzysztofa Gadowskiego i pana Ryszarda i Zawadzkiego, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, gdyż są oni Posłami reprezentującymi między innymi nasz powiat i naszą gminę w parlamencie RP.

Obecność na zebraniu w Osinach pana Tadeusza Skatuły - Starosty pow. Wodzisław Śl. z towarzyszącym mu radnym powiatowym panem Markiem Rybarz, Wójtem Gminy Gorzyce panem Danielem Jakubczyk, naszym dzielnicowym Adamem Lucygą oraz naszym proboszczem ks. Grzegorzem Gwózdz, stała się już na tego rodzaju zebraniach i innych uroczystych imprezach organizowanych w Osinach zwykłą normalnością, aczkolwiek również powodem do dumy i wdzięczności mieszkańców małych Osin świadcząc, o ich ważności w społeczności naszej gminy i powiatu. Po ogłoszeniu porządku zebrania i przedstawieniu obszernego sprawozdaniu z 4 - letniej działalności sołtysa i rady sołeckiej Osin, oraz po dyskusji nad sprawozdaniem w którym mieszkańcy pozytywnie ustosunkowali się się do wyników 4 letniej pracy sołtysa na rzecz poprawy warunków życia w sołectwie Osiny, przystąpiono do wyboru sołtysa. Jedynym kandydatem na sołtysa został Henryk Tomala, pełniący tę funkcję już od 16 lat. W przerwie podczas pracy 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczy pani Maria Czarnecka, wystąpił Wójt Gminy Gorzyce, nakreślił skrótowo swoje plany i zamierzenia zmian w działalności urzędu gminy stawiając sobie jako sprawę najważniejszą poprawę finansów gminnych z jednoczesną kontynuacją inwestycji gminnych celem ich szybkiego ukończenia. Za jedną z głównych inwestycji uznał w swoim wystąpieniu ukończenie kanalizacji sanitarnej w naszej gminie. Po przeprowadzeniu przez Komisję Skrutacyjną tajnych wyborów sołtysa Osin, Przewodnicząca Komisji ogłosiła, że wybranym sołtysem sołectwa Osiny został jednogłośnie bez głosów przeciwnych, z dwoma głosami nieważnymi, pan Henryk Tomala – dotychczasowy sołtys. Starosta pan Tadeusz Skatuła gratulując sołtysowi ponownego wyboru wyraził również swoje uznanie mieszkańcom Osin zrzeszonym w kilku stowarzyszeniach społeczno kulturalnych, za ich jedność w realizacji stawianych sobie celów i wspólnej pracy dla rozwoju swojego sołectwa. Kontynuując swoje wystąpienie krótko i zwięzle omówił kierunki rozwoju naszego powiatu, akcentując szczególnie sprawę poprawy usług medycznych, przyspieszenia prac związanych z naprawą i budową nowych dróg w powiecie, oraz wydaniem zarządzeń ułatwiających szybkie załatwienie spraw w urzędach powiatowych. Poinformował też zebranych, o uwieńczonych sukcesem porozumieniem i znalezieniem miejsc pracy dla absolwentów szkół w naszym powiecie kończącym naukę, w szkołach na kierunku górniczym. W czasie pracy Komisji skrutacyjnej nad wyborami członków do Rady sołeckiej, na pytania mieszkańców dotyczących bezrobocia w naszym rejonie i jednoczesnym zatrudnieniem dużej ilości emerytów górniczych blokującym dostęp do pracy ludziom młodym, na ten przedstawiony problem społeczny odpowiedzi udzielił poseł Ryszard Zawadzki tłumacząc zebranym, że jest wdrażany długofalowy program do walki z panującym w całej Unii Europejskiej bezrobociem. W naszym kraju są na ukończeniu projekty Ustaw pozwalające na uregulowanie nieprawidłowości na rynku pracy szczególnie w resorcie górniczym. Temat ostatnich wydarzeń i strajków na naszych kopalniach podjął poseł Krzysztof Gadowski. Omówił w szczegółach nową Ustawę dotyczącą restrukturyzacji górnictwa węglowego, nie powodującą masowych zwolnień pracowników i zamykania kopalń. Biorący udział w dyskusji nad tym problemem mieszkańcy Osin nie byli jednomyślni w sprawie obecnego stanu śląskiego górnictwa, odnosząc się też krytycznie do ciągle brakujących miejsc pracy na Śląsku. Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki tajnych wyborów na członków Rady sołeckiej sołectwa Osiny. W uchwalonym wcześniej 7 osobowym składzie Rady sołeckiej będą pracowali:

 

  1. Henryk Tomala - Sołtys sołectwa Osiny,

  2. Irena Biela - członek Rady sołeckiej,

  3. Anna Mandrysz - członek Rady sołeckiej

  4. Stanisław Bugla - członek Rady odpowiedzialny za kontrolę Funduszu Sołeckiego,

  5. Piotr Czech - członek Rady odpowiedzialny za kontrolę Funduszu sołeckiego,

  6. Kazimierz Czarnecki - członek Rady sołeckiej,

    7.Janusz Zegartowski - członek Rady sołeckiej.

    Po podziękowaniu sołtysa dostojnym gościom i zebranym mieszkańcom sołectwa za ich obecność i aktywne uczestnictwo w zebraniu, oraz osobnym podziękowaniu byłym członkom Rady sołeckiej za ich 4 letnią współpracę, Przewodniczący Zebrania Henryk Tomala ogłosił jego zakończenie.

Polub Nas na Facebooku