Plan zadań rzeczowych.

Data dodania: 2015-02-22

Plan zadań rzeczowych pilnych do wykonania w sołectwie Osiny na 2015r.

Wójt Gminy Gorzyce pan  Daniel Jakubczyk.
                            
       Plan zadań rzeczowych pilny do wykonania w sołectwie Osiny
       wnoszony do realizacji środkami budżetowymi Gminy Gorzyce.

1. Świetlica w Osinach – ukończyć budowę dolnej kondygnacji świetlicy zgodnie z projektem dzielącym budynek na część sportu i część dla działalności kulturalno społecznej, z której wydzielić pomieszczenie dla sołtysa zgodnie z wcześniej opracowanym projektem. Utwardzić kostką brukową mały parking przed świetlicą, oraz chodniki wokół świetlicy. Odwodnić drenażem teren między budynkiem świetlicy, a boiskiem. Zakłócone budową fundamentów pod świetlicę nie uregulowane stosunki wodne są powodem dużego i ustawicznego podtapiania prawej strony płyty boiska.
2. Przystąpić do generalnego opracowania remontu ul 7Kwietnia na całej jej długości wraz z czterema ślepymi odnogami  uliczek odchodzącymi z ul 7 Kwietnia. Czynić starania wykupu części działek prywatnych pod niezbędne poszerzenie tej ślepej ulicy, która tylko z konieczności jest ulicą dwu kierunkową, z placem do zawracania pojazdów w końcowym jej odcinku na prywatnym terenie użytku rolnego. Inne proponowane rozwiązanie tego problemu, to nowe połączenie drogowe ulic 7 Kwietnia i Kolejowej odpowiednio przy posesjach pp Wozniak i pp Ciuraj. To ostatnie rozwiązanie likwidowało by problem ślepej ulicy. Konieczna jest wizja robocza w terenie ulicy 7Kwietnia i ul. Kolejowej.
3. Kontynuować remont ul. Kolejowej zgodnie z całościowym gotowym od 6 lat projektem. (Kanalizacja deszczowa i uzupełnienie oświetlenia). Tymczasowo proponujemy poszerzenie jezdni na 100m odcinku między ul. Raciborską , a cmentarzem.
4. Przyznać środki budżetowe w wysokości 20 000zł na odtworzenie zamulonego głównego rowu gminnego, stanowiącego granicę między sołectwem Osin i Gorzyc, biegnącego od drogi śródpolnej (DPS), do rowu własności PKP, tj. odcinek długości ~ 1 km.           
   Do rowu tego w połowie jego długości jest podłączony drenaż polowy uprawianych użytków rolnych.


5. Doprowadzić do legalizacji wodno prawnej chroniącej gminne tereny zadrzewione przed ich ustawicznym podtapianiem z powodu utrzymywania zbyt wysokiego poziomu wody na stawach gospodarstwa rybnego „Oślizlok”.
6. Ukończyć budowę 40m odcinka ścieżki dla pieszych łączącej ul. Kolejową w Osinach, (prowadzącej przez teren własności gminnej), z ul. Polną w Bełsznicy. Realizacja budowy tego przejścia ma już swoją 10- letnią historię. Podobno jest potrzebny projekt?
7. Naprawić nawierzchnię drogi śródpolnej od ul Raciborskiej do DPS. Zasypać tłuczniem kilkanaście większych i mniejszych niebezpiecznych dla rowerzystów wyboi.
8. Naprawić nawierzchnię ul. Osińskiej. Ustalić i wytyczyć geodezyjnie teren własności gminnej tej niby ulicy! Wyrównać przy pomocy spychacza wysokie wypiętrzenia poboczy  ulicy, umożliwiając mijanie się pojazdów i umożliwiając zejście na pobocze pieszym, przed nadjeżdżającym pojazdem. (konieczna wizja w terenie tej ulicy).
9. Kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiny!

Polub Nas na Facebooku