Zadania wykonane w 2014r

Data dodania: 2015-02-15

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych w sołectwie Osiny w 2014 roku, roku jubileuszu 15-lecia istnienia.

 Osiny 12. stycznia 2015 roku.

DROGI:

Po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego wycięto mocno uszkodzone pojazdami drzewo lipy rosnące w zakręcie przy samej krawędzi jezdni na wlocie do  ul. Kolejowej, w zakolu tego zakrętu zabudowano znaki (tzw. sierżanty) ostrzegające o wjezdzie w bardzo  niebezpieczny zakręt.
   Wykonano nowe bardziej bezpieczne oznakowanie dróg gminnych w sołectwie.
Na wlocie do ul. Kolejowej zabudowano tablicę informacyjną wraz z mapą ścieżek rowerowych w naszej gminie.
 Wykonano odwodnienie jezdni i terenu przy nowym chodniku dla pieszych przy wlocie do ul. Kolejowej – zabudowano studzienkę i położono ~50mb. węża drenarskiego. Wzdłuż chodnika dla pieszych posadzono aleję kilku letnich drzewek lipy. Poszerzono i utwardzono asfaltem wjazd na parking przed cmentarzem.
 Naprawiono nawierzchnię drogi do DPS u, z poboczy tej drogi i rowu usunięto zarośla, zaś pobocza 2 krotnie skoszono. Naprawiono nawierzchnię drogi tzw. ul. Osińskiej, gdzie na 500 metrowym odcinku usunięto zarośla wchodzące w światło jezdni, zaś pobocze tej drogi zniwelowano spychaczem.
 Wykonano po zimową naprawę dróg w sołectwie.
 Ul. Raciborska - PZD usunął zarośla na rowie od placu zabaw do ul Zamkowej, zlikwidowano też na tym odcinku drogi pozostałych 6 pni drzew. Naprawiono jezdnię na wjezdzie do GS u i odnowiono przejścia dla pieszych. Nie przystąpiono do naprawy chodnika przesuwając te roboty na następne lata, ( pismo z PZD do sprawy).
 
ROWY:

Rów główny tzw. „Osiniok” - usunięto zarośla i wyczyszczono dno rowu z chrustu i opadłych liści na 1300m odcinku od nasypu linii PKP do granicy sołectwa.
Na tym samym rowie na 320m odcinku od stawku Riedel do nasypu PKP wykonano jego gruntowne czyszczenie i oskarpowanie wraz z wyczyszczeniem sięgaczy drenarskich wchodzących do tego rowu. Odtworzono też 70m rowu polowego na użytku rolnym pp S. Topisz.
Skoszono trawę i udrożniono odpływ wody na 350m rowie od ul. Kolejowej do posesji pp. T.Michel. Wykonano czyszczenie i naprawę skarp 300m odcinka rowu głównego „Molitor” od ul.Raciborskiej do posesji pp. M. Piechaczek, dalszy 100m odcinek tego rowu łączącego się z rowem PKP udrożniono przez skoszenie wysokiej trawy i odmulenie dna rowu. Te same prace wykonano na zakorytowanym rowie przy ul Kolejowej od posesji pp H. Dąbek do stawu pp Cz. Hołomek.
W wyżej wymienionych pracach zostali zatrudnieni pracownicy odrabiający zaległy czynsz, pracownik zatrudniony na zasadach wykonywania prac społecznie użytecznych, oraz w głównej mierze pracownicy Spółki Wodnej Kokoszyce.
 

PLAC ZABAW:

W czynie społecznym przygotowano teren pod nowe wyposażenie placu zabaw realizowane ze środków unijnych. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 30.000zł.
Wykonano w czynie społecznym nowy krąg taneczny. W czasie prawie całego roku utrzymywano czystość i porządek kosząc na bieżąco trawę, zbierając porzucone śmiecie, opadły chrust i liście. Zatrudnionych 2 pracowników do prac społecznie użytecznych utrzymywali porządek również na terenie Parku Osiny, ścieżce do dębu „Hanys”, drodze do DPS u, oraz terenie całego sołectwa, tam gdzie zaistniała taka konieczność. Wykonano konserwację starszych urządzeń sportu, zabaw oraz ławek.

BOISKO I ŚWIETLICA:

 Wykonano konserwację siedzeń ławek dla kibiców, wszystkie ławki usytuowano na prawej od słonecznej stronie boiska. Płytę boiska wyrównano wiosną przez walcowanie i na bieżąco koszono trawę.  Naprawiono i częściowo zakonserwowano ogrodzenie boiska. Przed świetlicą wykonano systemem gospodarczym, betonowy plac taneczny o powierzchni 120m#.  (koszt materiałów – 2000zł).  
 W obydwu szatniach, w części sportowej świetlicy zabudowano dwa 6 metrowe ciągi   wieszaków, (koszt 1000zł.), przeznaczonych na nowe stroje dla piłkarskiej drużyny - OTS Osiny, (koszt 2200zł). W przyszłym naszym dożynkowym roku bardzo liczymy na kontynuację prac związanych z uporządkowaniem terenu wokół świetlicy i kontynuacją jej wyposażenia w części sportowej.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

 

Polub Nas na Facebooku