Protokół Zebrania Wiejskiego

Data dodania: 2021-10-26

Protokół Zebrania Wiejskiego zwołanego przez Sołtysa Sołectwa Osiny do salki katechetycznej w Osinach dnia 7. września 2021 roku na godz. 17.00.


Protokół Zebrania Wiejskiego zwołanego przez Sołtysa Sołectwa Osiny do salki katechetycznej w Osinach dnia 7. września 2021 roku na godz. 17,00. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17,00 powitaniem zebranych mieszkańców sołectwa Osiny oraz gości Zebrania tj. pana Marka Bauerek – kier. Dz. Inwestycji Urz. Gminy Gorzyce ,oraz pana Artura Skrzyszowski pełniącego funkcję Dzielnicowego sołectwa Osiny. Po sprawdzeniu listy obecności przez Sołtysa Henryka Tomalę Przewodniczącego Zebrania, stwierdzono obecność 17 mieszkańców Osin obecnych na Zebraniu, co nie stanowi quorum Zebrania
pozwalające na podejmowanie uchwał. Sołtys ogłosił 15 min. przerwę po której zgodnie z zapisami statutu sołectwa Osiny (& 13, pu. 1,2,3) otworzył nowe Zebranie zdolne do podejmowania uchwał i wniosków bez względu na ilość mieszkańców uczestniczących w Zebraniu. Protokół zebrania prowadzi członek Rady sołeckiej pan Marcin Zimoń. Sołtys przedstawia Porządek Zebrania przyjęty jednogłośnie przez zebranych, omawia tematykę i cele zwołania Zebrania. Sołtys zdaje sprawozdania z jego działalności za lata 2020 i 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności dalszego remontu uszkodzonych dróg na terenie sołectwa. Omówione zostały najważniejsze inwestycje sołectwa i roboty związane z utrzymaniem ładu i porządku w sołectwie. Omówiono prace społeczne wykonane na boisku piłkarskim dające duże oszczędności w przeznaczonej na to przedsięwzięcie kwocie 10 000 zł, gdzie za zaoszczędzone środki w kwocie 6210,41 zł. Rada sołecka po dokonanych
zmianach w Funduszu sołeckim tworzy dwa nowe przedsięwzięcia : Nr.1 „Wykonanie w br. projektu pod zabudowę na Pl. zabaw w Osinach „kolejki zjazdu
linowego”, koszt 2200 zł. 0raz przedsięwzięcie Nr 2 „Wykonania w br. podbudowy brukowej pod kamiennym stołem do gry w tenisa” na Pl. zabaw w Osinach, z planowanym kosztem 4000 zł. Obydwa zadania będą finansowane z wypracowanych oszczędności. Sołtys zarządza głosowanie w sposób jawny w
sprawie Wniosku dokonywanych zmian będącego załącznikiem Nr.2 do Uchwały Nr.2/21. W głosowaniu bierze udział 17 mieszkańców jednogłośnie głosujących za przyjęciem zmian w FS wyrażone w Uchwale 2/21. W kontynuowanej dyskusji nad sprawozdaniami Sołtys pyta pana kier. M Bauerka w
jakim terminie planowana jest realizacja gotowego od 4 lat projektu budowy parkingu przy Świetlicy, Kierownik oświadcza, że tego rodzaju projekt nie ulega przedawnieniu, powiadamia też zebranych o wzroście środków dodanych na remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni dróg i placów. Sołtys kontynuując temat remontów wraca do koniecznego remontu ul. Kolejowej, którą obecnie porusza się najwięcej pojazdów i gdzie z powodu zwężeń tej ulicy poruszające się pojazdy są zmuszone przy wymijaniu zjeżdżać na pobocze lub oczekiwać w załomach ulicy na przejazd pojazdu z naprzeciwka.
Zwężeniu ulicy Kolejowej w dwu miejscach są winne blisko jezdni rosnące drzewa. Kierownik M. Bauerek obiecuje zwołanie wizji w terenie ulicy w celu zapoznania się z możliwościami poszerzenia jezdni w jej newralgicznych zawężeniach. W sprawozdaniu na temat odbudowy rowów w sołectwie za łączną kwotę 19 000 zł. Sołtys apeluje do zebranych, o koniecznych wpłatach na rzecz Spółki Wodnej, które warunkują otrzymanie dopłat ze środków zewnętrznych na czym dużo zyskaliśmy w br. Sołtys przedstawia dokumentację zdjęciową fragmentów zatkanych drenaży i całkowicie zniszczonych rowów przez majowe nawałnice i obfite opady deszczu. Omówiono sprawę remontu prywatnej części ul. 7 Kwietnia, oraz informację Wójta Gminy, który zastanawia się nad skorzystaniem z prawa tzw. „Specustawy”, pozwalającej na realizację remontu bez zgody jednego z właścicieli jej cząstkowych własności. Pan kier. Marek Bauerek zwrócił uwagę, że bez zgody wszystkich właścicieli nie można też przystąpić do projektowania prac remontowych, a całość oczekiwania może jeszcze potrwać nawet 1 do 2 lat w zależności od kolejności w/w procedury pozwalającej Gminie na przejęcie terenu. Sołtys omówił Wniosek do uchwały Nr.1/21 „o podziale kwoty 43 091,40 zł. FS”, przyznanej sołectwu przez Wójta Gminy Gminy Gorzyce na realizację przedsięwzięć w sołectwie Osiny w 2022 roku.
Wniosek Rady sołeckiej skierowany do Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem
realizacji planowanych na 2022 rok przedsięwzięć :
1. Kwotę 5000 zł. przeznacza się na konserwację i czyszczenie rowów w
sołectwie Osiny.
2. Kwotę 15 000 zł. przeznaczamy na zakup urządzenia zabawowego pn. „Zjazd
linowy typ- M-20”, oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowanym
urządzeniem na terenie Placu zabaw w Osinach.
3. Kwotę 10 000 zł. przeznacza się na projekt i zabudowę dwóch latarni
parkowych oświetlających stanowiska urządzeń do gimnastyki plenerowej na
Placu zabaw w Osinach.
4. Kwotę 800 zł. - na utrzymanie strony internetowej Sołectwa Osiny pod nazwą
„mojeosiny.pl”.
5. Kwotę 500 zł. - na organizację dożynek gminnych lub sołeckich.
6. Kwotę 1700 zł. - na sołeckie spotkania integracyjne : - Dzień dziecka, Mikołajki,
Spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet i Dzień Górnika „Barbórka”.
7. Kwotę 10 091,40 przeznacza się na utrzymanie ładu i porządku w Sołectwie
Osiny w tym :
na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczamy kwotę 5000 zł.
Na zakup usług pozostałych przeznaczamy kwotę 5091,40 zł.
Razem : 43 091,40 zł.
Po wyjaśnieniach Sołtysa dotyczących w/w wniosku Sołtys zarządził głosowanie w sposób jawny nad przyjęciem wniosku stanowiącym załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/21 Zebrania Wiejskiego w Osinach. W głosowaniu wzięło udział 17 mieszkańców Osin, którzy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem Uchwały. W dyskusji nad wieloma potrzebami sołectwa poruszono pilną sprawę remontu dróg polnych uszkodzonych po nawałnicach, naprawy trzech przepustów, dla których trzeba od nowa zbudować przyczółki. Pan M. Bauerek odnosząc się do naszych
potrzeb oznajmił, że znane mu są potrzeby wszystkich sołectw w Gminie i że będą one kolejno realizowane, ale najważniejszą inwestycją 2022 roku będzie kontynuacja remontu ul. Raciborskiej z Bełsznicy do Rogowa na które to zadanie trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy niezbędne środki. Odzyskany frez asfaltowy będzie właśnie wykorzystany do naprawy głównych dróg polnych. Sołtys upomniał się o obiecaną przebudowę lamp ulicznych, zabrać lampę z Pl. zabaw i zawiesić na słupie przed placem postojowym przy ul. Kolejowej obok Kościoła, oraz sprawę oświetlenia 80 mb. odcinka ul. Kolejowej do cmentarza. Kier. M. Bauerek oświadczył, że sprawa jest mu znana i zostanie zgłoszona do Tauronu pod koniec br. Pan Zegartowski pyta
kiedy w Osinach ruszy budowa kanalizacji sanitarnej, kierownik oświadcza, że na pewno nie w 2022 roku, ale jest mu wiadomo że planuje się wykonanie kanalizacji na ul. gen. Sikorskiego i 7 Kwietnia, jeżeli pozyska się na te inwestycje środki z programu „Polski Ład”. A. Ciuraj zadaje Kierownikowi pytanie dlaczego nie uwzględniono budowy kanalizacji sanitarnej przy generalnym remoncie ul. Raciborskiej ?
Kierownik b. krótko : bo nie było jej w projekcie. W sprawie dopłat do wymiany kotłów na ekologiczne Zebranie stwierdziło, że kwoty dopłat są zbyt niskie i jest ich rocznie stosunkowo niewiele w porównaniu do innych sąsiednich gmin. Pan A. Michel proponuje żeby zmniejszyć wysokość dopłat w celu zwiększenia ich ilości. A. Ciuraj zwrócił uwagę na problem z programem „Mój prąd”i czy nie będzie analogii z dopłatami do gazu. W sprawie remontu piwnic na potrzeby uruchomienia nieczynnej od prawie półtora roku Świetlicy w Osinach Kierownik ostrożnie prognozuje otwarcie Świetlicy po Nowym Roku, informuje mieszkańców o gotowym projekcie adaptacji piwnic na potrzeby Świetlicy, oraz o przewidzianych środkach finansowania prac adaptacyjnych, gdzie konieczna jest budowa wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji elektrycznej oraz niezbędne roboty budowlane. Sołtys informuje, że została zawieszona działalność chóru „Melodia” który w tym roku obchodzić miał swój jubileusz 20 – lecia. Kilku członków naszego
chóru nadal wspiera zespół śpiewaczy „Gorzyczanie” . Przewodnicząca KGW Osiny informuje, że ich Koło z obawą czeka na wydłużające się w czasie otwarcie Świetlicy, która jest gwarantem dopłat do ich działalności społeczno – kulturalnej w Osinach. Słabą frekwencję mieszkańców na zebraniu tłumaczy ogólnym marazmem jaki zapanował w sołectwie po niespełnionych zapewnieniach Wójta dotyczących szybkiego otwarcia Świetlicy po oddaniu półtora roku temu w prywatna dzierżawę atrakcyjnego piętra dawnej świetlicy, pyta gdzie są obiecane przez dzierżawcę wybite okienka w ciemnej do dnia dzisiejszego piwnicy, obecnie domniemany szybko powstały prywatny Żłobek nadal czeka na otwarcie, a my czekamy na otwarcie piwnicznej Świetlicy. Pani E. Hołomek interweniuje u Kierownika w sprawie łącznika drogi między ul. Kolejową i Polną. Na prośbę Urz Gminy odsprzedałam część swojej działki pod w/w łącznik drogowy, ale nadal drogi nie ma, zaś piesi i pojazdy jak przed laty zadeptują naszą własność.
Pan Kierownik informuje, że w tej sprawie zostanie zwołana wizja w terenie gdzie zapadną decyzje rozwiązujące ten problem. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabiera pan J. Zegartowski w sprawie odbudowy przepustu drogowego na końcu ul. Kolejowej. Sołtys informuje, że naprawa przepustu będzie wykonana w najbliższym czasie. Pani E. Hołomek zgłasza problem niewłaściwej i kolizyjnej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu trzech ulic w obrębie kościoła, po udzielonych wyjaśnieniach pan Dzielnicowy A. Skrzyszowski poinformował zebranych, że ten problem zgłosi do Wydziału Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym. Zebrani mieszkańcy zwrócili się do pana Dzielnicowego w sprawie nieodpowiedzialnego parkowania samochodów osobowych na skrzyżowaniu przy kościele podczas trwających nabożeństw w kościele, Dzielnicowy zapewnił zebranych, że niezwłocznie zajmie się tą sprawą. Po wyczerpaniu pytań i udzielonych odpowiedzi Sołtys ogłosił zakończenie Zebrania dziękując zebranym za aktywny udział w zebraniu.

Przewodniczący Zebrania Sołtys Henryk Tomala

Protokólant

Marcin Zimoń

Polub Nas na Facebooku