Protokoły i dokumenty z 2020r.

Data dodania: 2020-12-29

Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w Osinach w 2020 roku.
Do wiadomości mieszkańców Osin.
Protok. z 15. IX. 20r. FS.
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej w Osinach.
Uchwała ul. Kolejowa 2020r. Wniosek FS 2020. Zmiany FS 2020.
 

 

 

 Do wiadomości mieszkań ców Osin          24 grudnia 2020 roku.

   Z powodu panującej nadal pandemii KOVID 19 i ograniczonymi z tego powodu spotkaniami z mieszkańcami naszego sołectwa pragnę tą drogą przekazać istotne informacje dotyczące bieżących spraw i dalszego rozwoju sołectwa, oraz jego  działalności społeczno kulturalnej i sportowej w 2021 r. W tym celu zamieszczam na naszej stronie internetowej - www.mojeosiny.pl  więcej informacji o podjętych na zebraniach uchwałach i zamierzeniach dotyczących 2021 roku.
  Przekazuję informacje realizacji zadań z Funduszu sołeckiego sołectwa Osiny w 2021 roku. Co dotyczy realizacji zadań finansowanych z budżetu gminy, to na sołectwo Osiny przeznaczono środki w kwocie 150.000 zł. potrzebne na wykonanie przebudowy piwnic pod Żłobkiem w Osinach i ich adaptacją na potrzeby działalności
 „Świetlica” w Osinach. Do chwili obecnej nie jest mi znany termin rozpoczęcia w/w  przebudowy. Niejasna jest sprawa dalszej działalności chóru „Melodia” z powodu rezygnacji dyrygentki z prowadzenia chóru, który w nadchodzącym roku ma obchodzić swoje 20 – lecie. Z niepokojem oczekuję decyzji członków chóru  i decyzji Dyrekcji GCK w Gorzycach dotyczących jego dalszej działalności. Bardzo ważnym staje się termin szybkiego oddania do użytku nowego lokum dla dalszej działalności również dla KGW Osiny. Pozostają bez odpowiedzi pytania co z kontynuacją turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej, skata sportowego i wiele podobnych spraw, w których musimy uczestniczyć w nowo powstałej sytuacji.
 Życzmy sobie nawzajem, żeby nadchodzący Nowy Rok był dla nas pomyślniejszy, żeby ustąpiła wreszcie zaraza i co najważniejsze, Żebyśmy Wszyscy byli zdrowi i jak zawsze wzajemnie życzliwi dla siebie.                                                                             
                                             
                                                         SZCZĘŚĆ NAM  BOŻE W NOWYM ROKU.

                                                                                                                        Sołtys      

 

...................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Osiny 15 września 2020 roku.
      
         Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w Osinach w 2020 roku.

 

 • Zabudowano lustro uliczne na skrzyżowaniu ul. Kolejowej.
 • Uczestnictwo sołtysa w organizacji gminnego Dnia Kobiet w Osinach.
 • Prace społeczne RS usuwanie liści i chrustu z części pl. zabaw.
   
 • Remont 26 mb. wjazdu do ul. Kolejowej, wycięto 3 chore drzewa lipy.  
   
 • Kontynuacja sprzątania całego pl. zabaw, sołtys z rodziną, tydzień prac społecznych – plewienie trawy w piaskownicach, wymiana i uzupełnienie piasku, szorowanie i mycie 14  ławek, wymieniono siedzenia na 2 ławkach, które wcześniej zakonserwowano. Zakupiono baner z napisem „Plac zabaw i Sportu w Osinach” do zawieszenia nad wejściem na pl. zabaw.

   
 • Prowadzono korespondencję z UG Gorzyce w sprawie nazwy ul. do DPS-u,      w sprawie podłączenia kanalizacji z ul. Kolejowej do rowu głównego, przez firmę prowadzącą remont ul. Raciborskiej, oraz w sprawie niezgodnego z projektem wykonania wjazdu dł. 26m w ul. Kolejową zawężonego w końcowym fragmencie do 3,5 metra. Pismo do Wójta GG. w sprawie przebudowy słupa oświetlenia ul. Raciborskiej na stronę prawą i zabudowę lamp blizniaczych oświetlających skrzyżowanie ul. Raciborskiej i Kolejowej, - bez odpowiedzi ! Odniesiono się do pism Wójta skierowanych do RS Osin w sprawie wstrzymania działań w realizacji planu zadań rzeczowych. Kwotę 5 tyś. zł. na budowę bramy wjazdowej na pl. zabaw oraz 3 tyś zł. na festyn rodzinny, przeznaczyć zdaniem Wójta na drogi gminne w Osinach. Naprawa po zimowa dróg w Osinach, usunięto wyboje w jezdniach ulic, naprawiono asfaltem 30mb. Odcinek ul. Kolejowej przed kościołem.
   
 • Zgłoszono do UG potrzebę naprawy dróg w sołectwie Osiny – łatanie dziur i pęknięć w jezdniach, naprawa łuku zakrętu po wykonaniu nowego wjazdu do ul Kolejowej. Kontynuacja remontu ul. 7 Kwietnia. Firma wykonująca remont ul. Bełsznickiej spowodowała uszkodzenia jezdni ul. Osińskiej i ul. Kolejowej.
   
 • W/w uszkodzenia prowizorycznie naprawiono.
   
 • Wykonano zabudowę piątego urządzenia do gimnastyki plenerowej.
   
 • Z odzysku kostki brukowej z remontu ul Raciborskiej, wykonano podbudowę pod urz. plenerowe, zakupiono 6 ton piasku i 3kg trawy, naprawiony teren pl. zabaw,który obsiano trawą i uwalcowano.
   
 • SKR  3 krotnie kosił  trawę na boisku i poboczach ul. i dróg gminnych w sołectwie. Interweniowano w sprawie skoszenia trawy na terenach przejazdów PKP i Stacji kolejowej Bełsznica Śl. Dyrekcja PKP w Rybniku nie odniosła się do prośby RS Osin o wykoszenie i uporządkowanie terenu przed Stacją PKP Bełsznica Śl.
   
 • Kilkakrotnie koszono ręcznie trawę na całym terenie pl. zabaw i terenów przyległych do placu. Na bieżąco  usuwana jest trawa z piaskownic pod urządzeniami zabawowymi i sprzątanie terenu pl. zabaw.
   
 • Zebrano śmieci i chrust z ul. Kolejowej do cmentarza, odchwaszczono chodnik, kilkakrotnie skoszono trawę na w/w odcinku ul. Kolejowej.
   
 • Wielokrotnie uczestniczyłem w naradach roboczych firmy MAR - BUD interweniując w sprawach kanalizacji deszczowej i budowanych chodników dla pieszych. Zakupiono nowy kosz na śmieci uliczne i zabudowano osobiście na przystanku PKS ul Raciborska. Zakupiono i zabudowano 2 kosze na śmieci na terenie pl. zabaw.
   
 • Zabudowano dwie ławki przy urządzeniach gimnastyki plenerowej, wykonano konserwację tych ławek.   
   
 • Uczestnictwo RS w rozbiórce domu przy kościele w Osinach.    
   
 • Rada sołecka postanowiła zabudować tablicę z napisem zabraniającym porzucania śmieci przy drodze do DPS-u,  na 100 letnim dębie, któremu nadała imię „KAROL”, zobowiązano sołtysa do legalizacji nazwy tego starego dębu przez Radę Gminy Gorzyce.
   
 • Rowy – wyczyszczono rów śród polny od ul. Kolejowej do ul. gen. Sikorskiego, oraz 150 mb. rowu gł. od ul Raciborskiej wzdłuż w/w ulicy.
   
 • Wspólnie z sołectwem Gorzyce wyczyszczono rów główny na granicy sołectw Gorzyc i Osin, około 400 mb.  Ukończono remont II odcinka ul. Raciborskie z Osin do OSP Bełsznica. Wyczyszczono 400 mb. rowu „Łęgoń II.
   
 • Dokonano klasyfikacji wycinki Obumarłych 4 drzew na terenie Parku Jaś w Osinach, oraz 1 drzewo lipy na ul. Kolejowej. Po uzyskaniu zgody na ich wycinkę, w/w drzewa usunięto.
   
 • Za kwotę 5 tyś zł. przeznaczonych wcześniej na wykonanie bramy informacyjnej na placu zabaw, wykonano poszerzenie jezdni na odcinku 40 m. ul. Kolejowa przy nowym placu postojowym obok kościoła.
   
 • Za kwotę 3 tyś zł. przeznaczonych na festyn rodzinny dokonano zakupu doposażenia pl. zabaw : zakup 6 ton piasku, dmuchawa do usuwania liści. deski na wymianę siedzeń ławkowych, materiały do konserwacji pl. zabaw.
   
 • Za kwotę 1 tyś zł. przeznaczonych na „spotkanie opłatkowe” zakupiono 12 paczek świątecznych dla chorych seniorów sołectwa Osiny.
         
                                                                                           Sołtys H. Tomala.

 

 

     

 

.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 Osiny 15 września 2020 roku.

                                              PPROTOKÓŁ
Zebrania Wiejskiego w sołectwie Osiny z dnia 15 września 2020 roku zwołanego przez sołtysa Osin do Świetlicy Wiejskiej  w celu uchwalenia podziału Funduszu sołeckiego na 2021 rok dla Sołectwa Osiny.

 Zebranie rozpoczęło się o godz. 17,30 powitaniem przybyłych na Zebranie mieszkańców Osin przez Sołtysa Osin, który przewodniczy Zebraniu. Według listy obecności w zebraniu bierze udział 24 mieszkańców Osin.  Sołtys stwierdza brak quorum zebrania. Sołtys powiadamia obecnych, że zgodnie ze statutem sołectwa Osiny, (&13. pu.3), po upływie 15 minut zezwala on na powołanie nowego Zebrania, które jest prawomocne do podejmowania Uchwał Zebrania. Wykorzystując wolny czas Sołtys zdaje Zebraniu sprawozdanie z wykonania zadań i działalności Sołtysa i Rady sołeckiej w br.  Po upływie 15 min.  Sołtys rozpoczyna nowe Zebranie. Proponuje panu Marcinowi Zimoń, prowadzenie protokołu Zebrania, który wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji. Sołtys przedstawia  Porządek Zebrania, który przez głosowanie zostaje jednogłośnie przyjęty przez Zebranie.                                                                                    
   Sołtys przechodzi do następnego punktu Porządku Zebrania. Informuje zebranych o przyznanej przez Wójta Gminy Gorzyce kwocie 38.981,54 zł. Funduszu sołeckiego,  z którego Rada sołecka Sołectwa Osiny zaplanowała zrealizować w 2021 roku przedstawione mieszkańcom przedsięwzięcia ujęte w odczytanym Wniosku.  Sołtys uzasadnia potrzebę realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Otwiera dyskusję nad przedstawionym wnioskiem do Uchwały nr.1/20, która stanowi załącznik nr 1 do Protokołu Zebrania   W dyskusji zabiera głos pan Ewald Molitor  wyrażając pełne poparcie i zgodę na na realizację zaplanowanych przez Radę sołecką przedsięwzięć do wykonania w 2021 roku. Po kolejnym rozszerzonym uzasadnieniu Sołtysa, Uchwała nr.1/20 zostaje poddana głosowaniu w sposób jawny. W głosowaniu bierze udział 24 mieszkańców Osin obecnych na Zebraniu, 23 mieszkańców zagłosowało za przyjęciem Uchwały nr.1/20 zatwierdzając planowane we Wniosku przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Sołtys kontynuuje Porządek  Zebrania, przedstawia projekt Uchwały nr 2/20, odczytuje zamieszczone we wniosku trzy zmiany w  Funduszu sołeckim na 2020 rok.
spowodowane głównie epidemią COVIT 19, utrudniającą realizację tych zadań wymuszając optymalizację wydatków na te najbardziej konieczne. Sołtys przytacza pismo Wójta Gminy Gorzyce nr SK.0008.002.2020  w sprawie zmian w FS, w którym Wójt deklaruje,  „że w przypadku przedsięwzięcia na zakup masy asfaltowej, z budżetu gminy, taka sama kwota zostanie przyzna na ten cel”.  Po uzasadnieniach zmian przedstawionych przez Sołtysa, a wcześniej uzgodnionych z Radą sołecką Osin i po krótkiej dyskusji zebrani mieszkańcy Osin wyrażają zgodę na zarządzenie głosowania. W głosowaniu jawnym bierze udział 24 mieszkańców Sołectwa Osiny, 23 mieszkańców głosuje za przyjęciem Uchwały Nr.2/20, która stanowi załącznik nr 2 do w/w uchwały, pozwalającej na dokonanie zmian w Funduszu sołeckim i utworzenie nowych trzech przedsięwzięć realizowanych w sołectwie Osiny z Funduszu sołeckiego uchwalonego do realizacji w 2020 roku. Jedna osoba wstrzymuje się od głosu.
Kolejną sprawą zamieszczoną w porządku obrad jest 10 letni projekt remontu          ul. Kolejowej. Zebrani mieszkańcy  domagają się od Sołtysa i Rady sołeckiej kolejnej interwencji w tej sprawie u Wójta i w Radzie Gminy Gorzyce. Sołtys proponuje wnieść Uchwałę Zebrania w tej sprawie do Wójta Gminy Gorzyce.
Przedstawia projekt Uchwały uchwalony przez Radę sołecką sołectwa Osiny na początku lutego br. której nie skierowano do Wójta Gminy, po uzyskaniu informacji o kontynuacji remontu ul. Raciborskiej w Osinach. Pan T. Michel oświadcza Sołtysowi, że obecnie to już najwyższy czas żeby przystąpić do realizacji projektu popartej kolejną Uchwałą Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny.  Sołtys Odczytuje projekt Uchwały Nr 3/20 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Osinach”. Sołtys zarządza głosowanie nad Uchwałą w którym bierze udział 24 mieszkańców Osin, jednogłośnie głosując  za przyjęciem Uchwały nr 3/20.
        W kolejnym punkcie zebrania Sołtys informuje zebranych mieszkańców Osin o Podjęciu Uchwały Rady Gminy Gorzyce, opartej na „ petycji pani Doroty Farnow w sprawie utworzenia prywatnego żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres 5 lat uznając petycję za zasadną”. Sołtys przytoczył też pismo pani dyr. GCK w Gorzycach w którym pani Dyrektor Bianka Dawid zwraca się z prośbą do Wójta Gminy Gorzyce  o wydzierżawienie na okres 5 lat parteru Świetlicy na utworzenie tam żłobka prywatnego  dla dzieci do lat 3, z terenu Gminy Gorzyce, dotowanego ze środków budżetowych Gminy Gorzyce. Uzasadnieniem tej decyzji to głównie mała aktywność mieszkańców Osin i małe zainteresowanie działalnością oferowaną przez GCK  realizowaną w Świetlicy w Osinach. W rozgorzałej dyskusji zebrani mieszkańcy wyrazili swoje oburzenie i sprzeciw na niezgodną z prawdą opinią GCK krzywdzącą spreparowaną nieprawdą o mieszkańcach  Osin. Zdania tego nie podzielała kilkuletnia mieszkanka Osin pani Dorota Farnow autorka „petycji żłobkowej”. Sołtys omówił też  protest mieszkańców poparty 233 podpisami sprzeciwiającymi się utworzeniu żłobka w Świetlicy wystosowany w „Skardze na Wójta Gminy Gorzyce”, do Rady Gminy Gorzyce, którą Rada uznała jako nie zasadną. Mieszkańcy Osin uczestniczący w Zebraniu nie zgadzając się z decyzją władz Gminy dążącą do utworzenia prywatnego żłobka, postanowili powołać „Komitet Społeczny” działający na rzecz odzyskania prawa do wykorzystania całego obiektu Świetlicy Wiejskiej na cele kontynuacji działalności społeczno kulturalnej i sportowej mieszkańców Osin”. Zadaniem tego Społecznego Komitetu jest prowadzenie dalszych przekonujących rozmów z Władzami Gminy o pozostawienie obiektu „Świetlica Wiejska w Osinach” dla mieszkańców Osin i uczestniczących w jej działalności mieszkańców sąsiednich sołectw. Przewodniczym Społecznego Komitetu został wybrany pan Andrzej Ciuraj, członkami, pani Małgorzata Witek,  pan Kacper Szczęch,  Krystyna Tomala reprezentująca KGW Osiny i pan Ewald Molitor dążący do kontynuacji działalności sportowej OTS Osiny, Zwykłego  Stowarzyszenia Sportowego (OTS - Osińskie Towarzystwo Sportowe), działającego w Osinach od 2003 roku według opracowanego na potrzeby Starostwa Powiatowego Statutu OTS Osiny. W imieniu mieszkańców Osin Sołtys oświadcza, że nikt z mieszkańców Sołectwa Osiny nie jest przeciw budowie żłobków i przedszkoli w naszej Gminie, lecz są przeciwni zabieraniu na ten cel długo oczekiwaną Świetlicę Wiejską tak bardzo potrzebną każdemu sołectwu.  Adaptacja piwnic na potrzeby dotychczasowej  działalności społecznej z uwagi na zbyt małą powierzchnię wydzieloną dla potrzeb Świetlicy spowoduje wykluczenie wiele z istniejących dotychczas tradycyjnych już imprez kulturalnych i sportowych.
          W ostatnim punkcie porządku Zebrania, „ Wolne wnioski i zapytania”  Pani Anna Wozniak pyta Sołtysa, co z dalszym remontem ul. 7  Kwietnia. Sołtys odpowiada, że trwają obecnie negocjacje z właścicielami działek na przejęcie przez Gminę drogi od jej prywatnych właścicieli. Jeżeli Gmina stanie się właścicielem całości tego prywatnego odcinka drogi  jest szansa na przeprowadzenie budowy drogi do ostatnich posesji na tej ulicy. Głos zabiera pan A. Ciuraj w sprawie nowego wjazdu do ul Kolejowej, gdzie lewostronne  krawężniki nie są zabudowane w linii, a wlot wjazdu jest mocno odstający od wyznaczonej krawężnikami linii wjazdu, pyta też co z przebudową pochyłego słupa oświetlania ulicznego stojącego naprzeciw wlotu do ul Kolejowej.  Sołtys przyznał rację panu Ciurajowi, informując go o interwencji w tej sprawie u wykonawcy tego wjazdu, co do przebudowy oświetlenia Sołtys oświadcza, że ponowi prośbę do Wójta w tej sprawie. O zabranie głosu prosi pani Monika Jokiel, która dziękuje rodzicom za uczestnictwo dzieci w wakacyjnym programie „Akcja Lato Na Wsi 2020”, przy czym ubolewa, że tylko kilka dzieci z Osin – max. 4 do 5 dzieci brało udział w organizowanych przez Świetlicę zajęciach, czym wywołała burzliwą reakcję ze strony obecnych na Zebraniu kobiet z Osin, zarzucając jej celowe kłamstwo, które później pojawia się w uzasadnieniu o zasadności tworzenia żłobka w Świetlicy, gdyż mieszkańcy Osin są mało zainteresowani działalnością Świetlicy.
W wywołanej dyskusji okazało się, że w grupie dzieci uczestniczących w/w Akcji wakacyjnej skupiającej czasami ponad 40 dzieci zawsze w przewadze były to dzieci z Osin. Pani Monika to kłamstwo tłumaczy, „ale w jednym dniu taka frekwencja była”
Komentarz zbyteczny. Pani Jokiel kontynuując informuje mieszkańców, że program „Godomy po Śląsku” i teatrzyk „Czerwony kapturek”mimo nie otrzymania dotacji będzie przez Świetlicę organizowany, a obsada tego programu to mieszkańcy Osin.  
     Pani E. Chołomek zabiera głos w sprawie dotyczącej  wjazdu z ul Raciborskiej do jej użytku rolnego przy OSP w Bełsznicy. Ciasny wjazd nie pozwala na bezpieczny wjazd dużych maszyn rolniczych. Pani E. Chołomek oświadcza, że bez skutku interweniowała w PZD w tej sprawie. M. Budnik  pyta Sołtysa kiedy zostanie naprawiony wjazd do jego posesji przy ul. Kolejowej 20. Sołtys prosi o  złożenia  do Urzędu Gminy pisma w tej sprawie. Pan E. Molitor porusza sprawę braku kanalizacji sanitarnej w Osinach i braku informacji kiedy zostanie opracowany projekt, według którego mieszkańcy mogą dostosować do podłączenia swoje nowe instalacje sanitarne. Sołtys deklaruje przedstawić ten problem Wójtowi Gminy Gorzyce.                Przewodniczący Zebrania :                                      Protokolant :
                    Henryk Tomala                                                 Marcin Zimoń

 

.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Rada sołecka Osiny.                                                                  15. wrzesień 2020 roku.


                                           WÓJT GMINY GORZYCE
                                                 Pan Daniel Jakubczyk

        Dotyczy przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej w Osinach.
        Uchwalono na Zebraniu Wiejskim w sołectwie Osiny w dniu 15 września 2020r.

   Rada sołecka Sołectwa Osiny zwraca się do Urzędu Gminy Gorzyce w sprawie poprawienia funkcjonalności oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej             
 z ul. Kolejową w Osinach. Słup „aowy”, zabudowany celowo do zawieszenia jednej lampy oświetlenia ulicznego jest usytuowany niepotrzebnie po przeciwnej stronie skrzyżowania z w/w ulicami. Lampa ta jako ostatnia jest zasilana od strony sklepów GS -u. Proponujemy obecnie mocno przechylony ostatni słup tej linii, przebudować na wlot ul. Kolejowej i zasilić go z bliższego słupa od prawostronnego zasilania z kierunku Gorzyc. W/w skrzyżowanie oświetlić po przebudowie słupa dwoma blizniaczymi lampami skierowanymi : jedną do oświetlenia jezdni ul. Raciborskiej, drugą do poprawienia oświetlenia wjazdu w ul. Kolejową.                                                                                                       
  Argumentując dalej – przebudowana instalacja oświetlenia skrzyżowania  w/w ulic ułatwiła by kontynuację oświetlenia ~ 200 metrowego ciemnego odcinka ul. Kolejowej, gdzie w chwili obecnej brakuje sieci i trzech lamp ulicznych na drodze prowadzącej do osińskiego cmentarza.


                                                                                                Z poszanowaniem                                                                    
                                                                                        Rada sołecka sołectwa Osiny.
 

.............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie mieszkańców                                Osiny 15 wrzesień 2020 roku.
Sołectwa Osiny.                           Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk

                                             UCHWAŁA  nr  3/20

     Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa Osiny z dnia 15 września 2020 roku
 przeprowadzonego w Świetlicy wiejskiej w Osinach o godz. 17,30.

 Dotyczy realizacji przebudowy ul. Kolejowej według projektu z 2010 roku, na długości od ul. Raciborskiej do skrzyżowania przed kościołem, łącznie z wjazdami w ulice 7 Kwietnia i ul. gen. Sikorskiego tworzącymi przestrzeń placu kościelnego.

 Uchwala się co następuje :

 Uwzględnić (w 2020r.), w przyszło rocznym budżecie Gminy Gorzyce środki finansowe na realizację projektu pod nazwą:  „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Osinach” . W projekcie przewiduje się również wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Raciborskiej do cmentarza parafialnego w Osinach.
 Wykonania Uchwały Zebranie Wiejskie w Osinach powierza  
                                     Wójtowi Gminy Gorzyce w 2021 roku.


                                           Przewodniczący Zebrania Wiejskiego w Osinach
                                                          Sołtys Henryk Tomala   

                   
                                                                                          Osiny 15 wrzesień 2020 roku.

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

  Załącznik do Uchwały nr 1.
                                                                                     Zebrania Wiejskiego z dnia 15. 09. 2020 roku.

                                                         WNIOSEK

  Sołectwa Osiny o przyznanie w 2020 roku, środków na realizację następujących
         przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego  w  2021roku :


    1. Utrzymanie i konserwacja rowów gminnych                   Koszt przedsięwzięcia
       na terenie sołectwa Osiny.
                                                                                                                4.000 zł.
       
    2. Odbudowa płyty boiska piłkarskiego, zakup i zasianie                  10.000 zł.
       trawy boiskowej, wymiana siedzeń na 20 ławkach.
       
    3.  Zakup nowej kosiarki traktorowej.                                               12. 000 zł.   
       
    4. Organizacja festynu rodzinnego z okazji 20 lecia
       chóru „Melodia”
       Inne imprezy integracyjne dla mieszkańców Sołectwa.                    2.000 zł.
       
    5. Utrzymanie strony internetowej „moje Osiny. pl ”                              800 zł
       
    6.  Dożynki gminne, wystrój korowodu dożynkowego                           500 zł.
                                                                                                                    
       
    7. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny.
        Zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług.
                                                                                                                   9.681,54 zł.             
       (materiały – 5000 zł,  usługi – 4981 zł).
                                                                                                                      Razem  :      38.981,54 zł.
  


   Sołectwu Osiny została przyznana przez Wójta Gminy Gorzyce pana Daniela Jakubczyka kwota 38.981,54 zł.        
    12.                                                                                                                   

 

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Sołectwo Osiny.                                                                     15 wrzesień 2020 roku.


                                 Pan Daniel Jakubczyk Wójt Gminy Gorzyce.

                                 Zmiany w Funduszu sołeckim sołectwa Osiny.

                         Uchwała nr 2/20 Zebrania wiejskiego w sołectwie Osiny
                                            z dnia 15 września 2020 roku.

Na podstawie Art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku, O Funduszu sołeckim
(Dz. ustaw z dnia 12 marca 2014 roku, poz. 301), oraz uchwały zebrania wiejskiego z dnia 15 września 2020 roku, wnoszę o uwzględnienie zmian w Uchwale nr 1/19 z dnia 10 września 2019 roku.
W dniu 15 Września 2020 roku, Zebranie wiejskie uchwaliło zmianę realizacji przedsięwzięć ujętych w planie finansowym Sołectwa Osiny, w ramach Funduszu sołeckiego z 2020 roku  co następuje :

    1. Wycofać zapis przedsięwzięcia ujętego w planie finansowym Funduszu sołeckiego 2020r. z kwotą 5000 zł – Dział 700, Rozdz. 70005, &4300 pn : „Wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej z nazwą Plac Zabaw i Sportu w Osinach”i jednocześnie w tym samym punkcie nr.2 wprowadzić nowe zadanie pod nazwą : Kwotę 5000 zł. przeznaczyć na „Poszerzenie jezdni ul. Kolejowej własności Gminy Gorzyce, na odcinku o długości 30m, i szerokość 1metra, na wysokości  placu przed kościołem w Osinach”, celem likwidacji  nieutwardzonego przed placem kościelnym pobocza jezdni utrudniającego wjazd na w/w plac.

    2. Wycofać zapis przedsięwzięcia  z kwotą 3000 zł pod nazwą „Organizacja festynu rodzinnego z okazji 35 lecia Placu zabaw” Dział 921, Rozdz. 92195, & 4210, jednocześnie w tym samym punkcie nr.2 wprowadzić nowe zadanie pod nazwą : Kwotę 3000 zł. przeznaczyć na  „Doposażenie placu zabaw o zakup spalinowej dmuchawy do liści, zakup 2 koszy na śmieci i zakup siedziska do huśtawki oraz zakup  materiałów potrzebnych do wykonania remontu i konserwacji w/w huśtawki i pozostałych urządzeń na pl. zabaw”.

    3. Wycofać zapis przedsięwzięcia z kwotą 1000 zł. pod nazwą „Zakup brakującego sprzętu kuchennego dla stowarzyszeń działających przy Świetlicy w Osinach” Dział 921, Rozdz. 92195,  &4210, jednocześnie w tym samym punkcie nr.3 wprowadzić nowe zadanie pod nazwą :
       „ Kwotę 1000 zł. przeznaczyć na : Organizacja spotkania Opłatkowego dla seniorów sołectwa Osiny z udziałem chóru Melodia” , (zakup  paczek świątecznych dla chorych seniorów sołectwa Osiny).

    4. Pozostałe przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego w 2020 roku uchwalone na Zebraniu w dniu 10 września 2019 roku nie ulegają zmianie.

                                                                                Przewodniczący Zebrania.
                                                                                          Sołtys H. Tomala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub Nas na Facebooku