Uchwała Rady Gminy Gorzyce

Data dodania: 2020-09-23

Uchwała Rady Gminy Gorzyce - Nr XXI/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
W sprawie rozpatrzenia petycji pani Doroty Farnow, dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach.

Na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. O petycjach

(dz. u. z 2008r. poz 870), w związku z art.18b, ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2020r. poz 713). po zapoznaniu się z Komisją Skarg, Wniosków, i Petycji uchwala się co następuje:

 

&1 Petycję z dnia 21 lipca 2020 roku pani Doroty Farnów, popartą podpisami

mieszkańców Gminy Gorzyce, dotyczącą utworzenia żłobka w Świetlicy

Wiejskiej w Osinach, uznaje się za zasadną.

 

&2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia

wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

 

&3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny.

Polub Nas na Facebooku