PROTOKÓŁ

Data dodania: 2020-07-29
PROTOKÓŁ Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego w Świetlicy Wiejskiej w Osinach w dniu 8 lipca 2020 roku o godz. 17,00. w celu podjęcia przez mieszkańców sołectwa Osiny decyzji w sprawie utworzenia w Świetlicy prywatnego żłobka i przedszkola.

 Sołectwo Osiny 8 lipiec 2020 roku.

 
      Według listy obecności w Zebraniu uczestniczy 64 mieszkańców, co stanowi quorum do podjęcia Uchwał Zebrania. Oprócz mieszkańców Osin w Zebraniu zgodnie z listą obecności gości, bierze udział 20 osób w tym 6 Radnych Gminy Gorzyce, oraz nieznana ilość gości którzy nie wpisali się na listę obecności. Przed zajęciem miejsc  na sali, Sołtys przypomina uczestnikom Zebrania o obowiązku dezynfekcji rąk przed wejściem na salę. Oraz zachowania minimum odległości między sobą. Niespodziewana ilość przybyłych na Zebranie nie zaproszonych gości w dobie panowania COVI 19 nieco komplikuje zachowanie minimum bezpieczeństwa.        
 Zebraniu przewodniczy Sołtys Sołectwa Osiny Henryk Tomala. Jeszcze przed rozpoczęciem  Zebrania wchodzący na salę Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk zwraca się do Sołtysa  stwierdzeniem, o konieczności wezwania Policji dla utrzymania porządku Zebrania. Sołtys uspokaja Wójta, słowem, że panuje nad Zebraniem zapraszając Wójta  i Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce pana Piotra Wawrzycznego do stołu obrad. Sołtys zwraca się do członków Rady sołeckiej , o przyjęcie funkcji protokólanta Zebrania. Po ich odmowie, Wójt informuje Sołtysa, o fakcie nagrywania Zebrania, a  Protokół z Zebrania sporządzi z nagrania pani Agnieszka Kuczok, pracownik UG Gorzyce  mieszkanka sołectwa Osiny obecna na Zebraniu. Sołtys informuje  Wójta, że zgodnie  ze Statutem sołectwa Protokół Zebrania powinien  być na bieżąco prowadzony podczas jego trwania. Sołtys ponownie zwraca się do zebranych mieszkańców Osin o  zgłoszenie się osoby do pełnienia protokołu Zebrania. Na prośbę Sołtysa  pani Krystyna Tomala  Przewodnicząca KGW Osiny wyraziła zgodę, co zebrani mieszkańcy Osin jednomyślnie zaakceptowali.                                                                                                                  
 Zebranie rozpoczyna się punktualnie o godz. 17,00. Protokół Zebrania prowadzi Przewodnicząca KGW pani Krystyna Tomala.
Już oficjalnie Sołtys Otwiera Zebranie, wita Wójta Gminy Gorzyce pana Daniela Jakubczyka, Radnych Gminy Gorzyce na czele z Przewodniczącym panem Piotrem Wawrzycznym. Wita przybyłych gości i serdecznie wita wszystkich mieszkańców Sołectwa Osiny. Stwierdza prawomocność Zebrania w którym wg listy obecności uczestniczy 64 mieszkańców Osin. (quorum 34 osoby).  Sołtys przedstawia Porządek Zebrania, do którego  mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag. Wyjaśnia główny powód dla którego zostało zwołane Zebranie mieszkańców Osin, czyli utworzenie prywatnego żłobka i przedszkola w budynku Świetlicy po jej przebudowie i adaptacji na w/w cele. Zgodnie z porządkiem zebrania sołtys prosi Wójta o zabranie głosu.
Wójt w swoim przemówieniu mocno akcentuje pilne potrzeby budowy nowych żłobków i przedszkoli w naszej Gminie, gdzie w szczególności brakuje miejsc dla dzieci w przedziale do 4 lat. Informuje zebranych o wielokrotnych prośbach kierowanych do niego przez rodziców, o zwiększenie ilości miejsc w tych placówkach dla swoich najmłodszych dzieci. Wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców Sołectwa Osiny o wyrażenie zgody na utworzenie prywatnego żłobka i przedszkola w Świetlicy na okres 2 lat, dopóki nie zostaną zbudowane nowe żłobki i miejsca w przedszkolach naszej Gminy.
 
 Realizując Porządek Zebrania sołtys udziela głosu pani Sylwii Milcuszek, która prowadzi podobne placówki w Czyżowicach i jest zainteresowana adaptacją Świetlicy w Osinach na prywatny  żłobek i przedszkole. Pani Milcuszek potwierdza słowa  pana Wójta oświadczając, że planuje zająć Świetlicę w Osinach tylko na okres 2 lat. Przygotowana medialnie pokazuje na ekranie gotowy projekt przebudowy budynku. Obiecuje mieszkańcom, że na 2 letni czas trwania żłobka i przedszkola wyremontuje  pomieszczenia piwniczne, na potrzeby Świetlicy wyburzając dwie nie ukończone do eksploatacji szatnie przewidziane wg. projektu wraz z całą użyteczną powierzchnią piwniczną na potrzeby działalności sportowej sołectwa. W dyskurs z panią S. Milcuszek wchodzi były Prezes OTS Osiny, (Osińskie Stowarzyszenie Sportowe), pan Waldemar Molitor, który informuje zebranych o tworzeniu nowego składu drużyny piłkarskiej i kontynuacji wcześniejszej działalności sportowej zgodnie ze statutem OTS-u. Pan W. Molitor oświadcza, że nie zgadza się na likwidację szatni i prosi Wójta o ich ukończenie. Wójt w odpowiedzi informuje zebranych iż sprawdzał w Starostwie sprawę OTS-u Osiny, które zarejestrowane w 2003 roku jako stowarzyszenie zwykłe od 3 lat nie składa sprawozdań z swojej działalności. Pan Molitor odpowiada, że niepotrzebne jest kosztowne utrzymanie np. Klubu, pragnie kontynuować rywalizację sportową z podobnymi drużynami z Bluszczowa, Odry. Uchylska, czy Kol. Fryderyk dla których Gmina Gorzyce pomogła stworzyć struktury potrzebne do uprawiania sportu, czego nie zrobiono w Osinach, nie kończąc obiecanych sanitariatów i szatni. Stąd chwilowe załamanie się działalności sportowej i powód do odejścia naszych dzieci i młodzieży do klubów, które im to gwarantują. Pani S. Milcuszek kontynuuje próbując przekonać mieszkańców Osin do swoich zamierzeń. Informuje, że zostaną wybite okna w tych pomieszczeniach które ich dotychczas nie posiadały, zostanie stworzone miejsce na sołtysówkę i miejsce dla działalności KGW w Osinach. Sołtys zadaje pytanie, co z potrzebną wszystkim stowarzyszeniom kuchnią. Pani S. Milcuszek zapewnia że takie miejsce w remontowanej piwnicy się znajdzie. Sołtys ma wątpliwości co do dalszej działalności  osińskiego 20 letniego chóru „Melodia” , dla którego co tygodniowych prób stosunkowo niskie piwnice się nie nadają, gdyż rezonans i pogłos spowodowany tego rodzaju pomieszczeniami wyklucza prowadzenie działalności śpiewaczej i w ogóle muzycznej. Podważa też cały projekt oświadczając, że piwnice zostaną zawsze piwnicami z okienkami pod ich sufitem. W odpowiedzi Wójt wypowiada się niepochlebnie na temat chóru bagatelizując jego dokonania, stwierdza też, że chór tworzy tylko kilkunastu członków. Tą wypowiedzią oburza członków chóru obecnych na sali czemu dają wyraz w słyszalnym gwarze oburzenia. Nikt wypowiedzi Wójta nie skomentował. A była na zebraniu obecna pani dyrektor GCK Bianka Dawid. 
 
 Z sali padają proszące głosy mieszkańców Osin, o przystąpieniu do głosowania. Duże zamieszanie czynią niepotrzebnie zwołani przez internet osoby z poza Osin zwołane w tym dniu do dokonania zapisów swoich dzieci z włatą 300 zł od dziecka, do nie istniejącego jeszcze żłobka i przedszkola w Osinach. Dochodzi do niepotrzebnych incydentów, gdzie zamieszkujący od pół roku w Osinach młody rodzic wielokrotnie wchodzi w dyskusję z mieszkańcami pytając, co ich zdaniem powinien zrobić z dziećmi, gdyż oboje pracują. Z wielu stron od młodych gości zebrania padają obelżywe zarzuty pod adresem mieszkańców, co powoduje ich rozgoryczenie i oburzenie. W odpowiedzi półrocznemu mieszkańcowi Osin fatalnie odpowiada zasłużony dla Osin społecznik, że „ jak nie masz co zrobić z dziećmi to się zwolnij” Wywołał tą wypowiedzią burzę protestujących gości Zebrania. Wójt natychmiast gwałtownie zareagował oświadczając, że jest to wypowiedz obrzydliwa, której się po mieszkańcach Osin nie spodziewał. Zebranie odbywa się bez przygotowanego nagłośnienia, które dotychczas na poprzednich Zebraniach nie było potrzebne. Sołtys głośno prosi o spokój na sali, ale trudno uspokoić tych gości którzy gromadzą się w korytarzu przed salą. O zabranie głosu prosi pan Herbert Pawełek. Pyta panią Milcuszek ile dzieci z Osin jest zapisanych do żłobka i przedszkola. S. Milcuszek odpowiada, że zapisanych jest 10 dzieci z Osin.   
                                             
     Uwzględniając powtarzające się głosy mieszkańców Osin wnioskujących o przystąpieniu do głosowania nad rozstrzygającym głównym tematem Zebrania ogłasza zgodnie z Porządkiem Zebrania,  o Przystąpieniu do jawnego głosowania przez podniesienie ręki :
    • kto jest za utworzeniem prywatnego żłobka i przedszkola w Świetlicy Wiejskiej w Osinach,
    • kto jest przeciw utworzeniu prywatnego żłobka i przedszkola jw.
    • kto się wstrzymał od głosu w/w sprawie.
      Sołtys przypomina, że w głosowaniu biorą udział wyłącznie mieszkańcy sołectwa Osiny. W głosowaniu bierze udział 64 mieszkańców Osin.                                                                
        Do liczenia głosów Sołtys  prosi 2 osoby. Do pełnienie funkcji liczenia głosów wyraża zgodę pani Maria Czarnecka – skarbnik KGW Osiny i pani Maria Szczęch- Skarbnik Chóru  „Melodia” Rolę osoby sprawdzającej liczenie głosów Sołtys powierza Protokolantowi Zebrania  pani Krystynie Tomala.
        Zarządzone przez Sołtysa pierwsze głosowanie – kto jest za utworzeniem żłobka i przedszkola zostało 2 krotnie celowo zakłócone przez gości Zebrania, którzy nieuprawnieni podnosili ręce w głosowaniu za „żłobkiem” Po kolejnym napomnieniu i wyjaśnieniu, przez Sołtysa że głosują tylko mieszkańcy Osin. Osoby wyznaczone do liczenia głosów, (każda z 3 pań liczyła głosy osobno), zgodnie stwierdziły, że za utworzeniem żłobka i przedszkola w osińskiej Świetlicy zagłosowało 14 mieszkańców sołectwa Osiny. 
      Sołtys zarządził drugie głosowanie w którym zgodnie ustalono, że przeciw utworzeniu żłobka i przedszkola zagłosowało 49 mieszkańców sołectwa Osiny.
      Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
       Zgodnie z pu 8 Porządku Zebrania sołtys ogłasza wynik głosowania :
      W głosowaniu uczestniczyło 64 mieszkańców Osin.
       Za utworzeniem prywatnego żłobka i przedszkola w Świetlicy w Osinach
              zagłosowało 14 mieszkańców sołectwa Osiny.
       Przeciw utworzeniu prywatnego żłobka i przedszkola w Świetlicy w Osinach    
              zagłosowało 49 mieszkańców sołectwa Osiny.
       Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
       Po ogłoszeniu wyników głosowania 3 niezadowolonych Radnych Rady Gminy Gorzyce podeszło do stołu obrad oznajmiając Przewodniczącemu Zebrania, że było prowadzone w sposób głośny i chamski. Uważam, że Sołtys był zmuszony do podniesienia głosu z braku nagłośnienia sali i również do wielokrotnych napomnień skierowanych do zebranych proszących właśnie o zachowanie spokoju  na Zebraniu w którym mogło uczestniczyć około 100 osób. Pisząc protokół z tego Zebrania ubolewam, że żaden z Radnych jednak nie zabrał głosu w kontrowersyjnej sprawie utworzenia prywatnego żłobka w samorządowej przecież Świetlicy. 
       
Pan Wójt po ogłoszeniu wyników głosowania nie czekając na zakończenie Zebrania przez Sołtysa, który zgodnie z Porządkiem Zebrania chciał zrealizować 4 ostatnie punkty Zebrania dotyczące zmian w Funduszu sołeckim i spraw związanych z potrzebami sołectwa Osiny, Wójt opuścił salę. Wraz z Wójtem salę opuścili Radni i inni goście Zebrania
       Został tyko pan Piotr Wawrzyczny, Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce, który był świadkiem  wielu indywidualnych podziękowań Sołtysowi, za to że pomógł im zatrzymać Świetlicę dla potrzeb sołectwa.                                                                                                          
       Po nagłym odejściu Wójta i towarzyszących mu gości Sołtys dziękuje pozostałym na sali mieszkańcom  sołectwa za liczny udział w ważnym dla Osin  Zebraniu ogłaszając jego zakończenie.                                                                                                                                                          
      
      
                                                             Protokolant:
      
                                                             Krystyna Tomala

 

Polub Nas na Facebooku