PROTOKÓŁ Zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 25. luty 2020 roku.

Data dodania: 2020-07-03

 PROTOKÓŁ Zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 25. luty 2020 roku.

 PROTOKÓŁ Zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 25. luty 2020 roku.

        Zebraniu przewodniczy sołtys Henryk Tomala, w którym uczestniczy 19 mieszkańców sołectwa Osiny, oraz Wójt Gminy pan Daniel Jakubczyk, Dzielnicowy- pan Kacper Biernacki, i Radny Pow. Wodzisław Śl. Pan Józef Sosnecki.  
    1. Sołtys stwierdził brak quorum zebrania i po 15 min. otworzył nowe Zebranie, na którym wita mieszkańców sołectwa i przybyłych gości, przedstawia porządek Zebrani do którego zebrani nie wnoszą uwag.
    2. Realizując porządek Zebrania sołtys przedstawia sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2019 roku. W dyskusji nad sprawozdaniem nikt nie zabrał głosu, sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
    3. W osobnym sprawozdaniu sołtys przedstawił realizację finansową zadań i wykonanych przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego Osiny w 2019 roku.
    4. W temacie „wolne wnioski i zapytania” - sołtys zwrócił się do Wójta z wnioskiem o naprawienie 60mb.  drogi łączącej ui. Raciborską z DPS-em, oraz drogi polnej w kierunku przejazdu linii PKP do Bełsznicy. Wójt szczegółowo  omówił temat modernizacji ul. Raciborskiej i skrzyżowania z ul. Kolejową.
    5. Sołtys poruszył temat przejęcia przez gminę części gruntów, po których przebiega ul. 7 Kwietnia. W tej sprawie Wójt poinformował zebranych, że gmina uzyskała już 18 zgód właścicieli nieruchomości na nieodpłatne przekazanie w/w gruntów na cele poszerzenia i modernizacji tej ulicy. 
    6. Sołtys ponowił złożony w Urzędzie Gminy wniosek o nadanie nazwy 
       ul. łączącej DPS z ul Raciborską zaproponował ustaloną z RS nazwę : ul „Spacerowa”, w uzasadnieniu – ulica o ograniczonym ruchu pojazdów.
    7. Sołtys omówił zadania, które zostały zaproponowane  do realizacji w 2020r. Poruszył  m. inn. - sprawę remontu skrzyżowania ul. Kolejowej z remontowaną ul. Raciborską, zwrócił się do Wójta z prośbą, o przebudowę z lewej na prawą stronę słupa latarni na skrzyżowaniu tych ulic i zabudowę na tym słupie 2 lamp znacznie poprawiających oświetlenie skrzyżowania i dużej części ul. Kolejowej, dalej prosi Wójta, o poszerzenie pasa jezdni ul Kolejowej o 1 metr na odcinku do cmentarza. Sołtys poruszył temat naprawy nawierzchni łącznika z ul. Kolejowej do ul. Polnej  i naprawy przepustu na zbiegu 2 rowów przez który prowadzi w/w łącznik drogowy ułatwiający dojście do kościoła. Odnosząc się do tego tematu Wójt,  zapytał zebranych, czy wyrażają zgodę na budowę łącznika, odniósł się też do warunków terenowych i utrudnień komunikacyjnych sołectwa Osiny. Odbyły się dwa głosowania – zebrani (na zapytanie wójta), opowiedzieli się większością głosów przeciwko budowie łącznika. Na wniosek sołtysa odbyło się drugie głosowanie w temacie utwardzenia ścieżki dla pieszych łączącej te dwie ulice. W zarządzonym przez sołtysa głosowaniu 17 mieszkańców zagłosowało za utrzymaniem ścieżki, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Na temat wykonania parkingu przy Świetlicy Wójt oświadczył, że projekt parkingu jest gotowy i że zaproponuje wprowadzenie tego zadania do projektu budżetu w 2020 roku.
    8. Na tym zebranie zakończono.
       Przewodniczący:  Sołtys H. Tomala.                  Protokolant: Beata Lemańska. 
          
        
         
       

Polub Nas na Facebooku