Sprawozdanie sołtysa z wykonania zadań i przedsięwzięć w 2019r

Data dodania: 2020-07-04

Sprawozdanie sołtysa z wykonania zadań i przedsięwzięć w 2019r

Osiny 25. luty 2020  roku.
Sprawozdanie sołtysa z wykonania zadań i przedsięwzięć w 2019r.
 
W związku z decyzją Starostwa powiatowego o rozpoczęciu remontu ul. Raciborskiej w Osinach  zwróciłem się z prośbą do UG Gorzyce o wspólne  oględziny stanu dróg polnych potrzebnych do objazdów lokalnych na czas trwania remontu I odcinka ul. Raciborskiej. Decyzją UG przystąpiono do remontu dwóch dróg polnych tj. drogi z Osin do DPS-u, oraz drogi polnej łączącej ul. 7 kwietnia z ul. Piaskową. Usługą SKR Gorzyce szeroko wykoszono pobocza tych dróg, skoszono wieloletnią trawę i usunięto zarośla z drogi polnej łączącej ul. 7Kwietnia z ulicą Piaskową w Gorzycach. Nawierzchnię obydwu dróg naprawiono tłuczniem i destruktem asfaltowym. Jak co roku usunięto masę opadłych liści i chrustu z terenu placu zabaw . Zabudowano zgodnie z projektami dwa nowe urządzenia zabawowe i cztery urządzenia do gimnastyki plenerowej.  Wykonano  remont i konserwację pozostałych urządzeń wraz z 12 ławkami parkowymi. Wymieniono poszycie dachu na szałasie biwakowym. Na obydwu szałasach wykonano blaszane okucia dachowe. Na bieżąco zbierano śmieci z terenu pl. zabaw i terenu parku. Uzupełniono piasek pod urządzeniami. Usunięto obumarłe drzewa i obumarłe konary z drzew z terenu placu zabaw. Całoroczne sprzątanie i utrzymywanie porządku na pl. zabaw. Wykoszono trawę i zarośla na ścieżce prowadzącej do zabytkowego dębu „Hanys”. Podczas po zimowej naprawie dróg w sołectwie wykonano dodatkowo naprawę 3 wjazdów do posesji, oraz naprawiono 50 metrowy odcinek jezdni na ul. 7 Kwietnia, gdzie położono nową nawierzchnię asfaltową. Odchwaszczono chodnik na ul. Kolejowej, posadzono 10 drzewek lipy, podlewanie, kilka krotnie koszono pobocza chodnika i pobocza ul. Kolejowej. Stała współpraca sołtysa z wykonawcą i dyr. PZD podczas trwania remontu ul. Raciborskiej – stałe uczestnictwo w naradach roboczych. Utrzymani boiska piłkarskiego i parkingu przy Świetlicy. Naprawa bramek treningowych zabudowa siatek bramkowych – Zbyszek. Bombica. Przeprowadzono kontrolę i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na ul. Kolejowej i 7 Kwietnia. Wykonano miejsce parkingowe przed pl. zabaw.  Odzyskano 140m# bruku z ul. Raciborskiej potrzebnego na podbudowę urz. plenerowych. Skoszono wieloletnią trawę na drodze dojazdowej z ul. Łąkowej do drogi DPS. Wyremontowano tablicę ogłoszeń przy sklepach GS-u. Zlikwidowano  starą skrzynię kwietnika, wyprostowano zgnieciony pojemnik kosza na śmieci, który pomalowano. Wszystkie prace wykonano  prace  wykonał sołtys nieodpłatnie. Wciąż jest aktualna sytuacja porzucania śmieci głównie przy drogach polnych. 
Zabudowano 1 lampę oświetlenia ulicznego przy nowych posesjach na ul. Kolejowej.
Sprawozdanie Sp. Wodnej : zebrane składki z Osin - 2753,73 zł. Dofinansowanie z Fund. sołeckiego – 2000 zł. Dotacje Spółki Wodnej -1300 zł. Razem  =6053,73 zł.
Wykonano czyszczenie i usunięto zarośla na 400m odcinku rowu „osiniok” przy ul. Raciborskiej. Wykoszono i wyczyszczono 350 m rowu przy ul. Kolejowej -koszt robocizny 6000 zł.  Zostało 53,73 zł. na 2020 rok. Na remont ul. 7 Kwietnia zabrano 9 tyś zł. na wykonanie podbudowy pod urz. do gimnastyki plenerowej
na placu zabaw, co zostanie wykonane dopiero w 2020r.
                                                                                            Sołtys H. Tomala.
 
 
 
 
 
 
 

Polub Nas na Facebooku